1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.

Hovedregelen i norsk rett er at noen må kunne bebreides for skaden dersom man skal ha krav på erstatning. På en rekke områder er det imidlertid innført ordninger med såkalt objektivt erstatningsansvar, altså ansvar uavhengig av skyld. Dette er tilfellet på flere praktisk viktige områder. Ordningen innebærer for eksempel at alle som skader seg i trafikken eller på arbeidsplassen er dekket av en forsikring, og kan melde erstatningskrav mot forsikringsselskapet.

2. Det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og de skadene du er påført.

Et viktig vilkår som må være oppfylt er at det foreligger såkalt årsakssammenheng mellom den skadegjørende handling og de skader/økonomiske tap du mener å ha som følge av uhellet. Dette er et punkt som det ofte strides om.

3. Det må foreligge et økonomisk tap.

I norsk rett er utgangspunktet at det bare betales erstatning for det økonomiske tapet skadelidte påføres som følge av personskaden.
Skadelidte har bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap og må dokumentere sitt krav. Det er derfor viktig at kvitteringer og annen dokumentasjon av tapet tas vare på. Du må kunne legge fram legejournaler, epikriser (rapporter som legene skriver eller dikterer), trygdedokumenter og lignende som dokumenterer skaden. Ofte ber selskapet om en fullmakt slik at de kan innhente nødvendig dokumentasjon selv. I de fleste tilfeller er vår erfaring at dette er akseptabelt, men du kan begrense fullmakten til kun å gjelde opplysninger som kan være av betydning for saken. Husk også å be om kopi av all dokumentasjon selskapet innhenter.