Høringssvar

Håndbok N100 stiller krav til utforming av veger og gater og en revisjon av denne er foreslått.

I samarbeid med NAFs lokalavdeling i Haugesund og omegn ble det sendt inn høringssvar til denne konseptvalgutredningen.

Forurensingsforskriften setter grenser for hvor mye svevestøv som kan være i luften. Denne høringen omhandler en skjerpelse av denne grensen.