Hopp til hovedinnhold

Høringssvar

Bilen kan bli omstridt når klimakampen skal kjempes de neste årene. Bedre ladeinfrastruktur for elbiler og bedre kollektivtrafikk i byene er å foretrekke...

Det vises til utsendt høringsbrev med tilhørende notat vedrørende forslag til endring av regelverket for motorsport.

Håndbok N100 stiller krav til utforming av veger og gater og en revisjon av denne er foreslått.

I samarbeid med NAFs lokalavdeling i Haugesund og omegn ble det sendt inn høringssvar til denne konseptvalgutredningen.

Forurensingsforskriften setter grenser for hvor mye svevestøv som kan være i luften. Denne høringen omhandler en skjerpelse av denne grensen.

  NAFs høringssvar Les flere av NAFs høringssvar Statens vegvesen sendte i 2015 en ny plan for sykkelveinettet i Oslo ut på høring. NAF svarte på denne...

Det kreves i dag inn årsavgift på alle biler på norske veier. Denne er forslått lagt om til en såkalt trafikkforsikringsavgift.

ITS eller intelligente transportsystemer er regulert gjennom et EU-direktiv. Denne høringen omhandler først og fremst en rammelov som skal sikre gjennomførin...

Denne høringen omhandler en del bestemmelser knyttet til bruk av modulvogntog på norske veier.