Les flere av NAFs høringssvar

Særavgiftsforskriften ble foreslått endret slik at det innføres veibruksavgift på naturgass og LPG. Høringen hadde frist i januar 2017. I høringen legges det opp til en midlertidig løsning for betaling i påvente av en permanent ordning. Dette fremsto for NAF som uhensiktsmessig komplisert for forbrukeren. Resten av høringen kan leses her