Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen sendte ut forslag om endring av fritaksreglene fra påbudet om bruk av bilbelte ved legeerklæring.

Bakgrunnen for forslaget er at dagens regelverk fremstår som noe i strid med direktiv artikkel 5 i 917671/EØF. NAF finner det formålstjenlig at regelverket harmoniseres dithen at vi får et felles regelverk for hele EØS-området. Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses her.