Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte ut forslag til endringer i veglova §27 og vegtrafikkloven §7a. Departementet skriver i høringsnotatet av hovedmålet med forslaget er å samle dagens regler og praksis for bompenger i byer i ett rettslig grunnlag. NAF stiller seg kritisk til måten dette er forslått gjort, les om dette i høringsuttalelsen