Les flere av NAFs høringssvar

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet sendte i 2014 ut forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker på høring. NOU2010:11 omhandlet i en viss grad samme tema, og flere av synspunktene fra høringsuttalelsen vår i den anledning er også relevante i denne runde, på tross av at forslagene som er sendt ut på høring i en viss grad fremstår som forskjellige fra forslagene som fremkom da. NAF sitt høringssvar kan leses her.