Les flere av NAFs høringssvar

Miljødirektoratet sendte i 2015 ut høring i forbindelse med forslag om skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensingsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

NAF mener at hensynet til helse bør prioriteres når man setter slike grenseverdier, men understreker at tiltak som må iverksettes på bakgrunn av de nye kravene må være godt faglig begrunnet og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Resten av NAF sitt høringssvar kan leses her