Les flere av NAFs høringssvar

Vegdirektoratet sendte i desember 2014 ut høringsbrev med tilhørende høringsnotat vedrørende forslag til endring av § 5-5 nr. 2 bokstav d nr. 4 i forskrift om bruk av kjøretøy samt forslag til endring av praksis for fastsettelse av nye vegstrekninger for modulvogntog. Forslagene er bl.a. tuftet på TØIs evalueringsrapport fra 2014 etter at man har hatt en prøveordning på enkelte vegstrekninger i Norge med oppstart i 2008. NAF sine kommentarer kan leses i vårt høringssvar