Norges Automobil-Forbund (NAF) er en forbruker- og interesse-organisasjon som representerer ca 500 000 medlemmer. Det er et overordnet mål for NAF å være en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller enkeltindividets behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til miljø og sikkerhet. Nettopp NAFs fokus på trafikksikkerhet har vært sentral for NAFs involvering i motorsport og tilsvarende aktiviteter.

Som det vil være kjent, var NAF gjennom en årrekke en sentral aktør innen motorsport. Vi har vært/er inne på eiersiden av en rekke bane-anlegg som brukes til motorsportaktiviteter samt 26 øvings- og glattkjøringsanlegg. Våre medarbeidere på disse anleggene innehar høy kompetanse både innen avvikling av arrangementer og de sikker-hetsmessige forholdene knyttet til banene.

Måten motorsporten er organisert på innebærer at den gjennomføres på KNA/NBF’s premisser alene uten noen form for medlemsstyring. Denne organisasjonsformen medførte bl.a. at Kulturdepartementet i 2014 ikke fant at NBF oppfylte kriteriene for å motta tildeling av tippemidler til drift. KNAs hovedstyre besluttet å ekskludere NAF fra videre representasjon i NBF. Dette innebar at medlemmer av NAF som utøvde motorsport, ikke lenger kunne drive trenings- eller konkurransekjøring på lukket bane basert på sitt medlemskap i NAF.

Hensett til den udemokratiske styringsformen og ditto regelverk valgte NAF å avvikle sitt forhold til NBF med virkning fra 01.01.2017.

Generelt

NAF sitt utgangspunkt har vært og vil alltid være å sette utøveren og dennes sikkerhet i sentrum; og derigjennom skape de beste rammevilkår både for topp og bredde. Av samme grunn har vi som en medlemsstyrt demokratisk organisasjon ønsket en demokratisering av motorsporten. Demokratiseringens mål er medbestemmelse fra utøvere og andre lisensierte, åpne opp for å skape en transparent og moderne idrett, samt være i posisjon til å motta støtte både fra det offentlige, fra sponsorer og andre.

Etter NAFs oppfatning har det utsendte forslaget tatt opp i seg de demokratiske sidene som er fraværende i KNA/NBF- regimet. Vi hilser derfor forslaget velkomment.

Det reises spørsmål til høringsinstansene om en eventuell fremtidig  organisering av motorsporten basert på det foreslåtte regelverk. For tilfellet av at KNA/NBF opprettholder dagens regelverk og forblir organisert slik man er i dag, vil NAF sammen med andre organisasjoner vurdere å ta initiativ til å stifte et nytt forbund tuftet på demokratiske verdier. Her vil de mindre klubbene og alle motorsportinteresserte kunne melde seg inn og utøve motorsport i.h.t. det nye regelverket.

Til de enkelte forslag  

Til pkt 6.4.2

NAF har som nevnt, en rekke baneanlegg med høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere både hva angår å arrangere løp, trening og andre aktiviteter. Disse medarbeiderne har sikkerheten som førsteprioritet uansett hvilken aktivitet det er snakk om. Vi ser for oss at det etableres et samarbeid mellom forbund, baneeier og arrangør eller klubb. I likhet med praksisen opp til nå, vil samarbeidet klargjøre ansvarsforholdet og oppgaver delegert til det enkelte ledd i organiseringen av konkurranser uavhengig av klubbstørrelsen.

Til pkt. 6.4.7.

Det spørres om arrangøren skal ha arrangørforsikring som dekker skade som oppstår i.f.m. arrangementet. Etter NAFs oppfatning vil det være naturlig at forbundene sammen med klubbene etablerer en slik forsikringsdekning hvor dette reguleres i tråd med sikkerhetskravene.

Til 6.5.2

Her etterspørres det om de foreslåtte kravene er tilstrekkelige til å ivareta sikkerheten. Etter NAFs oppfatning vil de obligatoriske kravene ivareta sikkerheten på en god måte. Dette er regler som arrangørklubbene gjennom en årrekke har lagt stor vekt på og har gode kontrollregimer i den anledning. Så lenge NAF har bedrevet motorsport, har vi hatt innebygget i våre rutiner både å sjekke traseen, publikums og deltagernes personlige sikkerhet samt de tekniske forhold knyttet til kjøretøyet.

Til 6.6. Fartsgrenser

NAF deler direktoratets syn at det ikke foreligger gode grunner for at gjeldende fartsgrenser på hhv. 50 og 80 km /t skal gjelde ved kjøring på lukket bane. Vi peker her bl.a. på at det ikke er fare for møtende trafikk, utstyret er sikkert, det er ikke publikum nær kjøretraseen og det er ingen fare for promille- eller ruskjøring.

I likhet med NMCU bedriver også NAF sikkerhets- og kjøretrening for både bil og MC. Hensett den uklarhet som foreligger på dette området, deler vi direktoratets syn om at denne virksomheten bør kunne gå ut over de fartsgrensene som fremgår av vegtrafikklovens § 6.

Vi vil tro at det er mest hensiktsmessig å gjøre dette ved å utvide forskriftens virkefelt slik det fremgår av forslagets § 3 c).

Når det gjelder hvilken myndighet som skal håndtere området, vil vi tro at politiet vil være nærmest hensett til deres erfaring og ikke minst har særlig kunnskap om det aktuelle området. 

Events

Både Vålerbanen, Rudskogen samt noen mindre aktører tilbyr i dag motor events med biler som tilsvarer kravene til lisensierte løpsbiler. Bilene har FIA-godkjente bur, stoler og sikkerhetsbelter. Deltagere benytter brannhemmende kjøredresser og hjelm. Før de slippes ut på banen, må alle delta på et førermøte. Kjøringen foretas på basis av utstedt engangslisens. Kjøretøyene som benyttes, lar seg ikke registrere da de ikke tilfredsstiller kjøretøyforskriften samt at det heller ikke er betalt engangsavgift for kjøretøyene; kun merverdiavgift

Etter vår oppfatning vil event virksomhet falle inn under forskriftsforslagets §§ 2 og 3. For tilfellet av direktoratet skulle være av en annen oppfatning, vil vi anbefale at events positivt tas inn i forskriften. 

Avslutningsvis takker vi for at ble gitt anledning til å fremme våre synspunkter til de fremlagte forslagene.

Med hilsen

Fredrick Andersen
President NAF                                 

André Fimreite
Seniorrådgiver