Les flere av NAFs høringssvar

Sommeren 2011 ga Kunnskapsdepartementet grønt lys for muligheten til å innføre nye valgfag på ungdomstrinnet. Målet er at valgfagene skal bli mer praktisk rettet. Hensikten er å innføre valgfag som vil kunne øke elevenes motivasjon og mestringsfølelse. Bakgrunnen er Stortingsmelding 22 2010-2011: Motivasjon-Mestring-Muligheter.

Da Utdanningsdirektoratet fikk oppdraget med å gjennomføre en høringsrunde om forslag til nye valgfag, var NAF raskt på banen. NAF foreslo å innføre valgfaget Trafikk, og det er en glede å registrere at dette blir aktuelt allerede fra høsten. Skolene har mulighet til å tilrettelegge for valgfaget Trafikk, slik at elevene kan få godkjent det obligatoriske Trafikale grunnkurset i føreropplæringen.

Opplegget må være virkelighetsnært

Utkast til læreplan har nå vært på høring, og NAF leverte sitt høringssvar i slutten av februar. NAF er fornøyd med at det legges opp til 57 årstimer i valgfaget Trafikk.

Forslaget er også tydelig på at faget skal være praktisk innrettet, slik at elevene får trene på trafikksituasjoner i nærmiljøet. Dette støttes fult ut. Trafikk er et praktisk fag, med base i gode teorikunnskaper. Læringen bør derfor i størst mulig grad baseres på elevenes opplevelser og konklusjoner, ikke tavleundervisning. NAF støtter denne praktiske tilnærmingen som vil gi nyttige trafikkerfaringer og læring som legger grunnlaget for varige holdninger. Vi vet at grunnlaget for holdninger til sikkerhet dannes tidlig, og dette valgfaget kan bidra til at elevene blir forsvarlige trafikanter som gjør gode og selvstendige vurderinger. NAF er sikre på at dette er et viktig tiltak som vil bidra til å redusere ungdomsulykkene.

NAFs endringsforslag

Forslaget til læreplan bærer preg av at føreropplæringen sorterer under et annet departement og direktorat enn grunnskoleutdanningen. NAF ønsker at all opplæring, også føreropplæringen, samles under samme departement og direktorat.

Utkastet gir mulighet for at elevene kan få valgfaget godkjent som Trinn 1, Trafikalt grunnkurs i den obligatoriske førerkortopplæringen, men bare dersom skolen legger til rette for dette. NAF har foreslått endringer slik at elevene skal kunne få dette godkjent dersom de følger undervisningsopplegget. Grunnskolen har allerede i dag mulighet for å gjennomføre godkjente Trafikale grunnkurs, derfor er det viktig å få integrert de lovbestemte kravene til dette grunnkurset i læreplanen til det nye valgfaget.

NAF håper nå at skolene vet å prioritere dette valgfaget ved å etterutdanne sine lærere slik at de har kompetanse til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs. Dette obligatoriske etterutdanningstilbudet finnes ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.