Dette jobber vi for:

  • Flere midtdelere og «romlefelt»
  • Mer vedlikehold, og fornying der trafikken har økt
  • Veibygging skal finansieres av fellesskapet, ikke bompenger
  • Tryggere omgivelser for mye trafikanter

Fjern vedlikeholdsetterslepet på 10 år

Det er et enormt forfall på veiene våre, og det tar tid å rette det opp. For 8 år siden anslo Statens Vegvesen forfallet på fylkesveiene til å koste over 50 milliarder å rette opp. Dette har nå vokst, og sammen med nødvendig vedlikehold og fornying på riksveiene kan det koste om lag 110 milliarder å sette veiene i stand. 

Det er for mange en fattig trøst at hovedveiene bygges ut, når fylkes- og lokalveiene råtner på rot. Det handler om mangel på asfaltering, hull og sprekker og frykt for skred. Selv om det nå brukes mer på vei, og mer på vedlikehold enn før, er det ikke nok. Ambisjonene må opp, og det er mulig å få ned etterslepet og sette veiene i stand. Når Nasjonal Transportplan behandles av Stortinget denne våren, er ett av våre viktigste krav at forfallet må utbedres innen 10 år.

Våre medlemmer sier at det aller viktigste er å få bedre vedlikehold av veiene, ikke nødvendigvis å bygge flunkende nye. Når det bygges nye veier, burde det skje uten bruk av bompenger for finansieringen. 

NAF E16 aksjon_BAW_08-1600px.jpg

VIKTIG STEMME: Vårt arbeid for trygge veier og lave avgifter på bil er mulig fordi du er medlem. Sammen har vi en sterk stemme!

Uhell blir ulykker på grunn av dårlige veier

Vi jobber for at det satses bredt på trafikksikkerhetstiltak på veinettet. Antallet dødsulykker går ned, men antallet hardt skadde ligger dessverre fortsatt høyt. Veier som er utformet slik at et uhell ikke blir en stor ulykke er en viktig del av dette. De siste 10 årene har forhold ved veien vært en medvirkende årsak til at 1 av 3 dødsulykker har fått et så alvorlig utfall.

Vi bruker begrepet «tilgivende vei». Det bygger på en forståelse for at mennesker er bare mennesker, og at mennesker innimellom gjør feil. Et av de viktigste og mest effektive tiltakene på veinettet er midtdelere som fysisk skiller møtende trafikk slik at man unngår møteulykker.

Et alternativ til midtdelere kan være et bredt oppmerket midtfelt med rumlepartier som varsler bilfører når man er i ferd med å krysse midtstripen.

Mer enn asfalt for å sette veiene i stand

Når det gjelder utforkjøringer, så er det viktig at sideterrenget er ryddet. Det vil si at man minimerer risikoen for å treffe fjell, stein, trær og lignende dersom man havner utenfor veibanen. Å fjerne trær i veikanten vil også gi deg bedre mulighet til å oppdage elg og annet vilt i tide.

Det blir også mer og mer vanlig å montere ettergivende lyktestolper, veiskilt og autovern slik at de fysiske kreftene ved et sammenstøt blir mildere.

Skredsikring er viktig for folks trygghet

Endringer i klima og nedbør vil føre til at det raser oftere og på nye steder i årene fremover. Hver gang en vei stenges på grunn av ras, rammer det ikke bare fremkommelighet og næringsliv, det gjør folks hverdag utrygg. Det er nødvendig med en storstilt satsning på utbedring av skredpunkt langs veinettet. NAF mener det er mulig å sikre alle skredpunkt med faregrad høy og middels de neste 12 årene, men det krever en stor satsning. I vårt arbeid med Nasjonal transportplan er dette et behov vi fremmer overfor politikerne.