En ny rapport fra Samferdselsdepartementet.viser at det er få alvorlige ulykker mellom personbiler og vogntog. Ulykkene som får et fatalt utfall, skjer i stor grad på veier der farten er høy og det ikke er fysisk skille mellom bilene.

I perioden 2014-2019 var det til sammen 140 dødsulykker mellom personbiler og vogntog. Om lag en fjerdedel av disse var forårsaket av vogntoget.

Midtdeler kan redde liv

Det er viktig med innsikt om årsakene til at ulykker skjer. Tallet på ulykker mellom personbil og vogntog ligger ganske stabilt i de årene rapporten dekker, i en periode hvor tungtransporten på norske veier har økt. Det er i utgangspunktet positivt.

Det kommer også tydelig frem på hvilken type veier ulykkene skjer:

  • 72 prosent av ulykkene skjer på europa- og riksveier.
  • 59 prosent av ulykkene var møteulykker.

Må satses på vedlikehold og oppgradering

Det er et stort behov for oppgradering av veiene. På riksveiene mangler det 1650 kilometer vei med fysisk skille mellom fartsretningene. I tillegg er det et stort behov for oppgradering, sikring og utvidelse på fylkesveinettet.

Vi mener det må satses på vedlikehold og oppgradering av eksisterende veinett. Utbedring av strekninger der trafikken tilsier at veien skal ha midtdeler er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

I rapporten er tilfeller der fører av personbilen har tatt sitt eget liv utelukket fra statistikken.