NAFs politikk:

  • Avskaff bommene. Bruk mer penger fra det offentlige til finansiering av samferdsel.

Bilistene skal ikke ta regningen 

Bompengene må ned. Hvert år tar staten inn mellom 10 og 15 milliarder kroner i bompenger. NAF-magasinet MOTOR har esimert at vi betalte om lag 13 milliarder i bompenger i 2019. Det er alt for mye, og en urimelig ekstrabeskatning av bilistene.

NAF mener at veibygging må finansieres av staten. Infrastruktur er et offentlig ansvar, derfor kan ikke ansvaret for å utvikle et godt transporttilbud kan legges på den enkelte bruker.

Bypakkene: Bommene kommer før alternativene er klare

I flere byer setter man opp bomringer for å finansiere store vei- og kollektivsatsninger. Bompengeopprøret som vi har sett i flere byer, viser hvor vanskelig hverdagsreisen blir for mange når bomregningene øker. Mange steder er kollektivtilbudet altfor dårlig

Å sette opp bommer uten å ha gode alternativ på plass griper rett inn i folks hverdag. Det trengs gode kollektivtilbud slik at du kan reise når det passer din hverdag, innfartsparkeringer og gode forhold for syklister og fotgjengere. Utfordringen er at mange steder er det bilistene som må betale for dette gjennom bompenger. Det mener NAF er feil politikk. 

Det haster med å få på plass et nytt system for finansiering av vei- og samferdselsprosjekter. Over halvparten av 300 planlagte milliarder i bypakkene skal finansieres med bompenger. Med bypakkene kommer det 300 nye bomstasjoner i drøyt 40 kommuner.

Selvmotsigelse at bompenger skal regulere trafikk og ta inn penger til utbygging

I dag brukes bompenger til å både få inn penger i utbyggingsprosjekter, og som prisregulering for å få ned trafikken. Dette er en selvmotsigelse i bompengesystemet som NAF ofte har kritisert: Man ønsker å få inn mange penger fra bilene som passerer – samtidig som man ønsker å redusere antall biler som passerer.

NAF mener det bør være et tydelig skille mellom finansiering og regulering. Samfunnet kan ikke fortsette å være avhengig av den enkelte bilist for å finansiere nødvendig transporttilbud. Regulering av biltrafikken kan ikke skje i det samme systemet som finansieringen.

Bli medlem, bli hørt

Som medlem får du påvirkningskraft, medlemsfordeler og tryggheten fra veihjelp uansett årsak!

Meld deg inn her

Bompenger på kort sikt

Bommene blir ikke fjernet over natten. I mellomtiden er det viktig å minimalisere kosntadene for bilistene.

Kostnader knyttet til planlegging, eiendomserverv, opprettelse og drift av bompengeselskap og administrative kostnader bør dekkes av det offentlige. Brukerne skal kun betale en forhåndsbestemt brøk av hva utbyggingen har kostet, og bør heller ikke bære rentekostnaden på bompengeselskapets låneopptak. 

Så langt det lar seg gjøre ut fra de geografiske forhold, skal det finnes en alternativ betalingsfri rute som folk kan benytte dersom de ønsker det.

I byene må man ha gode, reelle alternativer til bilen før man begynner bompengeinnkrevingen. Det vil si at det må være et godt kollektivtilbud som ikke øker reisetiden så mye at hverdagen ikke går i hop for vanlige folk.

Fakta om bompenger:

  • Det er lov til å ta opp til halv pris for elbil i bomringene. I flere byer og på flere veistrekninger er nå elbilene med på å betale.
  • I starten var det bare mulig å bruke bompenger til vei og andre fysiske tiltak. I 2008 vedtok Stortinget at bompenger kan også brukes til drift av kollektivtrafikk. I bypakkene skal mye av bompengene også gå til kollektiv, sykkel og trafikksikkerhet. Fra 2017 kan man også innføre rushtidsavgift og miljødifferensierte bomtakster, samt midlertidig økte takster i perioder med høy luftforurensing.
  • Alle bompenger er vedtatt av Stortinget. Slike vedtak skjer likevel gjerne etter at den eller de aktuelle kommunene og fylkene har blitt enige om satser, hvilke prosjekter som bompengene skal finansiere, og nedbetalingstid. Statens Vegvesen og Vegdirektoratet er inne med faglig bistand i prosjektene.
  • Et bomfinansiert prosjekt har en maksimal nedbetalingsperiode på 15 år. Men dette kan forlenges dersom inntektene svikter, eller at man vedtar en nye “pakke” i det samme området.