Foreløpig forskning viser dessuten at elsykkelen kan bidra med å redusere trengselen i vei- og kollektivtransporten fordi den ikke synes å ta nevneverdige andeler fra folk som allerede benytter sykkelen som sitt transportmiddel. TØI gjennomførte i 2014 et forsøk på elsykkelbruk som viser at de som benytter elsykkel bytter transportmiddel fra kollektivtransport og bil.

I den samme undersøkelsen oppga forsøksdeltagerne at elsykkelen hadde ført til at de syklet oftere og lengre enn før. Disse funnene indikerer at det kan være store helseeffekter ved at folk tar i bruk elsykkel. Det vil igjen spare samfunnet for store helsekostnader.

NAF synes det er gledelig at elsykkelsalget vokser i enorm fart. Vi tror det ligger et stort potensiale for bruk av elsykkel når befolkningsveksten i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Det er likevel viktig å huske at dårlig infrastruktur og trafikksikkerhet oppgis som den største barrieren for å benytte sykkel som transportmiddel. Dette vil ikke være annerledes for elsyklister – derfor må sykkelveier bygges og rustes opp. Syklistene må også prioriteres i trafikkbildet.  

Her kan du se NAFs elsykkeltest.