Alle fagmiljøer definerer GTL som naturgass, noe som innebærer at  drivstoffet skal ha avgiftsfritak.  Tross dette kommer det veibruksavgift på GTL. Finansdepartementet burde gripe inn overfor direktoratet, men i  stedet bruker statssekretær Kjetil Lund energien på å forsvare et uriktig vedtak i  blogger, i media og på twitter.

Stortingets vedtak i forbindelse med statsbudsjettet 2012 sier at drivstoff basert på naturgass skal ha avgiftsfritak. Kjetil Lund viser til vedtaket og henviser til at GTL ikke er på listen i vedtaket. Dette er å lete etter argumenter for å forsvare direktoratets fordekte regelendring . Listen er nemlig ikke uttømmende. Syntetisk diesel (GTL) er like mye naturgass som flytende naturgass (LNG) - som er det eksempelet som er nevnt på listen. Dette kom forøvrig også Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) inn på i sin høringsuttalelse.

Hva er motivasjonen for statssekretærens forsvarstaler i ulike kanaler? Skal en dieselbil gå på LNG som er gass under trykk, må bilen bygges om. Skal den samme dieselbilen gå på syntetisk diesel (GTL), kan bileieren fylle drivstoffet rett på tanken uten ombygging. Dette er både urimelig og uforståelig for norske dieselbileiere som vil ta hensyn til lokal forurensning. NAF forstår at ved å følge stortingsvedtaket vil staten tape store inntekter, men statssekretærens oppgave er å sette stortingets politikk ut i livet, er det ikke det da?

En annen avsporing fra statssekretæren er å snakke om klima og CO2-utslipp. Den store forskjellen på syntetisk diesel (GTL) og fossil diesel er utslipp av NOx-gasser som har konsekvenser for den lokale luftforurensingen i byene. Luftforurensingen er en kjempeutfordring, og etter villet politikk fra 2007 har andelen dieselbiler blitt stor. Disse bilene vil være i bilparken i mange år fremover. Hadde alle dieselbiler og ikke minst tungtransporten i f. eks. Oslo gått over til å bruke GTL, kunne utslippene blitt redusert med inntil 60 prosent. Dette er en betydelig reduksjon som langt på vei kan løse problemet med lokal luftforurensing på kalde vinterdager.

Nå må Finansdepartementet slutte med forsvarstaler og heller ta sitt pålagte ansvar. Toll- og avgiftsdirektoratet har gjort en åpenbar feil som departementet må rette opp.