Vår veiprisingsmodell skal ikke komme på toppen av dagens avgifter.  Veiprising skal erstatte dagens drivstoffavgift, samtidig må også avgiftene på nye biler som slipper ut lite, fortsatt reduseres. Dette er en forutsetning for et nytt rettferdig system. Bort med en urettferdig drivstoffavgift, og inn med veiprising som treffer der den bør treffe.

Enten vi liker det eller ikke, så må det gjøres noe for å få ned klimautslippene i landet og forurensing i byene. Regjeringen har forpliktet Norge til å kutte klimautslippene innen transport med femti prosent. Det er europeiske grenseverdier for hvor mye luftforurensing det er lov å ha i byene som Norge må overholde. «Nullvekstmålet», nemlig at trafikkveksten i byene ikke skal skje med personbil, er det politisk enighet om. Forslagene til hvordan få folk til å slutte å kjøre bil i byene, er mange både fra politikere og forskere. Bomringer eksisterer allerede og flere byer vil få dette. Politikerne ønsker at bomprisene skal variere ut fra når på døgnet du kjører, såkalt køprising. Bomprisene skal variere ut fra hvor miljøvennlig bilen din er. Det skal være bilfrie soner. Det skal være dieselforbud. Det skal være lavutslippssoner. Og biltrafikken skal ned. Etter at også Frp godtar å vri avgiftene fra kjøp av bil til bruk av bil, så er et samlet Storting enig i denne strategien.

Med det som bakteppe, har NAF lansert en løsning som er rettferdig for vår halve million av medlemmer. Det skal bli billigere for alle å eie en bil.  Vi vil ikke ha avgift på avgift og en jungel av restriktive tiltak i byene. I dag er bilkjøring dyr i byene, men politikerne vil ha alt. Penger inn og redusert trafikk. Dette er umulig å forene fordi det treffer feil og bare er fordyrende og forvirrende.

Derfor ber vi regjeringen om å rydde opp i avgiftsjungelen knyttet til bil og utrede følgende alternativ:

  • Senk kjøpsavgiftene enda mer, både engangsavgiften og omregistreringsavgiften
  • Fjern årsavgiften
  • Fjern drivstoffavgiften
  • Fjern bomringene rundt byene
  • Innfør veiprising og finn en fleksibilitet i ordningen som blir rettferdig ut fra faktisk bruk, som er oversiktlig og forståelig for bilistene, og som ikke minst ivaretar personvernet. Det er en forutsetning at løsningen ikke kan spore trafikantene.