For valgkampklare politikere er NAFs ferske Trafikantbarometer dårlig nytt. Kun 20 prosent -én av fem - er enig i påstanden «Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser». Andelen som svarer uenig er hele 51 prosent. Trafikantbarometer gjennomføres annethvert år, og er den mest komplette undersøkelsen av folks hverdagsreiser.

Bompengespørsmålet i byene dominerer

Hvorfor opplever så mange at politikerne ikke forstår utfordringene våre? Ta bompenger. I takt med stadig flere og dyrere bomstasjoner som påvirker folks familieøkonomi har det vokst frem et kraftig bomopprør i deler av landet.

Politikerne har ikke annet valg enn å ta ballen. Men bomdebatten har blitt en ren bydebatt, hvor det meste handler om bompengenivå i byene. NAF er kritisk til bompenger, og etterlyser en bredere debatt som ikke bare handler om prisen i bomringene rundt byene. Politikerne må også se på hvordan bompenger kan fases ut på en troverdig måte. Felleskapet bør betale for veier og kollektivutbygging, sånn som det gjøres på skole og helse.

 

CamillaRBil2HiRes.jpg

Det bør ikke være nødvendig å vente på et folkelig opprør for bedre veivedlikehold for å starte den debatten, skriver NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste.

1200 varsler om dårlige veier

Trafikantbarometeret viser at folk som bor i spredtbygde strøk i enda mindre grad føler seg forstått enn folk i byene. I storbyene sier 26 prosent seg enig i at politikerne forstår deres utfordringer, mot 20 prosent i mindre byer og bare 18 prosent utenfor byene.

Utenfor byene er det dårlig vedlikeholdte veier som er folks største bekymring på hverdagsreisene. Under kampanjen «Med hjertet i halsen» ba vi folk sende oss varsler om farlige skoleveier og strekninger – og responsen var overveldende. Mer enn 1200 saker ble meldt inn i løpet av noen korte uker.

Standarden på fylkesveinettet står i dag til stryk. En ny rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening anslår det totale vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet til svimlende 600 milliarder kroner. Stilt overfor et slik tall, ser vi at forsømmelsen av fylkesveinettet strekker seg langt tilbake.

Et kjempeløft for regionene

Balansen mellom investeringer i ny og viktig infrastruktur og vedlikehold av det veinettet vi har, har over tid blitt veldig skjev. NAF frykter at dette blir enda skjevere i årene som kommer, og at forfallet vil øke. Fra 1. januar 2020 overføres all administrasjon av fylkesveiene til de nye fylkene. De får med seg litt av en dåpsgave.

Svært mange av fylkesveiene har fått økt trafikk, og endringer i både klimaet og hvor folk bor i landet gjør at vedlikehold blir enda viktigere fremover. NAF mener det må utarbeides en 10-årsplan for fylkesveiene, og bevilgningene må økes slik at de møter behovene der ute. Det må både riks- og fylkespolitikerne samarbeide om.

Debatten må handle om folks behov

For at flere skal oppleve at politikerne forstår deres utfordringer på hverdagsreisen må behovene til folk settes i sentrum av samferdselsdebatten. Det betyr at det er fornuftig å fortsette diskusjonen om bompenger og kollektiv i byene.

Samtidig venter vi på at politikerne skal hive seg over de problemstillingene som er nærmest deres velgere utenfor byene: Nemlig hvordan hverdagsreisene kan foregå på trygge, godt vedlikeholdte veier. Det bør ikke være nødvendig å vente på et folkelig opprør for bedre veivedlikehold for å starte den debatten.

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon