ITS er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren. Fremtidens transportbehov vil i større grad møtes med nye teknologiske løsninger. Intelligente transportsystemer (ITS) har i seg store muligheter for bedre trafikksikkerhet og utnyttelse av kapasiteten som gir bedre fremkommelighet for deg og meg – og lavere utslipp for samfunnet. Alle disse områdene står sentralt blant NAFs prioriterte oppgaver. På denne bakgrunnen vil bruk av ITS være et hensiktsmessig hjelpemiddel for å møte disse utfordringene.  

NAF mener at ITS og ny teknologi som gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet må tas i bruk. Samtidig må hensynet til personvern ivaretas. EUs personverndirektiv er gjennomført i norsk rett gjennom personvernloven. Det er etter NAFs oppfatning særdeles viktig at Norge i sitt lovgivningsarbeid legger betydelig vekt på personvernet når ITS programmer og – tjenester planlegges og utformes.

Generelt sett må myndighetene ta høyde for nye teknologiske system og inkludere disse i sin transportplanlegging. Det er samtidig viktig at brukerne har tilgang til og bestemmer over hva slags data som lagres om dem.