Uten InterCity stopper Norge opp

Befolkningen i Norge øker, og stadig flere ønsker å bo i byene. Frem mot 2040 vil befolkningen i byene som ligger på det sentrale Østlandet øke med mellom 15 og 30 prosent. Beregninger vi har gjort viser at det vil være «sammenhengende rush» på alle hovedfartsårene til Oslo innen 2027 dersom ikke vi satser på jernbane og annen kollektivtransport. I dag koster køene inn til og i Oslo 6,6 milliarder kroner per år. I 2030 vil det være flere kjøretøy på veien per time mellom rushtiden enn det er i rushtiden i dag. Køkostnaden blir 19,8 milliarder kroner hvert år.

Langpendlerne tar toget

Tog er det vanligste transportmiddelet blant langpendlerne fra InterCity-byene og inn til Oslo. Det forventes at kortere reisetid vil øke konkurransekraften til jernbanen og dermed gi økt antall togreisende. Utbyggingen av InterCity er avgjørende for å håndtere trafikkveksten og allerede om få år vil det bli kapasitetsproblemer både på veinettet og jernbanen dersom vi ikke fortsetter utbyggingen. 

Vi må ha full utbygging innen 2025

NAF var tidlig på banen og fremmet full satsning på InterCity fordi det er bærebjelken for å løse transportutfordringene på det sentrale Østlandet. Det springende punktet for InterCity er utvidelsen av Oslotunnelen. Kapasiteten er fullt utnyttet og en utbygging av ny jernbanetunnel som del av InterCity-satsningen haster. Siden tunnelen er navet i togsatningen på det sentrale Østlandet må staten ta regningen for denne.

NAF er opptatt av at InterCity bygges fullt ut fra Skien og Halden i sør til Lillehammer i nord. Også viktige pendlerstrekninger inn mot Bergen, Stavanger og Trondheim må også få InterCity-standard.