Kort fortalt:

 • Reisetidsundersøkelsen er utført av TØI på vegne av NAF.
 • 46 prosent av innbyggerne i de 13 største byene har et for dårlig kollektivtilbud.
 • Kollektivtransporten klarer heller ikke å konkurrere med bilen.

Opplevd reisetid 

Rapporten er et varsko til politikere i flere byer som nå vurderer å inngå byvekstavtale. Disse avtalene betyr høye bompenger i flere år, lenge før man får effektene av et bedre kollektivsystem. 

Undersøkelsen kartlegger tid du faktisk bruker med ulike transportmidler, og vekter disse for standardfaktorer for ubekvemmelighet knyttet til bytter mellom ulike busser, tog, venting, gangtid, og kø og ved disse. Det gir grunnlaget for «opplevd reisetid», som er det undersøkelsen et bygget på.    

Har ikke gode nok løsninger 

I storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand tar 45 % av reisene til sentrum mellom 2 og 2,5 ganger så lang tid i opplevd reisetid med kollektivtransport som med bil. Store områder av Bergen har det TØI kaller et «minimumstilbud».

Dette kan forklare mye av bompengeopprøret vi har sett mange steder. Stavanger og Bergen skiller seg ut blant storbyene med bompenger ved at de har høye bompenger og spesielt dårlige kollektivalternativer. Vi jobber for at du som togpendler skal få et bedre tilbud enn i dag.

Dette viser undersøkelsen:

 • For 46 prosent av innbyggerne i de 13 undersøkte byene er reisetiden med kollektiv ikke god nok sammenliknet med bil. 
 • Hver femte innbygger har ikke et reelt alternativ til bil når de skal til sentrum.  
 • Holder man Oslo utenfor, har hver tredje innbygger i og utenfor de 12 byene ikke et reelt alternativ til bil. 
 • Oslo og Trondheim er de eneste byene med et meget godt kollektivtilbud til henholdsvis 64 prosent og 49 prosent av innbyggerne. Ingen andre byer kommer i nærheten.  
 • Bergen og Stavanger er de verste av storbyene. Her har rundt halvparten av innbyggerne ikke et godt nok kollektivtilbud. Hver fjerde har ikke et reelt alternativ til bil når de skal til sentrum. 
 • Kollektivtilbudet er spesielt dårlig for områder utenfor sentrum med mange arbeidsplasser: kollektivtilbudet til Haukeland sykehus kommer på nasjonal bunnplassering, kun 1 prosent av de reisende i Bergen har et godt kollektivtilbud hit.
 • For Stavanger viser undersøkelsen at rundt halvparten - 51 prosent – av de reisende som skal til Forus ikke har et konkurransedyktig alternativ til bil.  
 • Selv i Oslo som har så god dekning til sentrum, faller andelen som har det godt tilbud kraftig dersom arbeidsplassen er Nydalen eller Alnabru. Under 30 prosent har et godt kollektivtilbud hit.  

TØI har utført undersøkelsen 

Analysen om reisetid dekker områder med 3,1 millioner innbyggere i og rundt Norges 13 største byer, fordelt på 103 kommuner. Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra NAF, og kan leses her.