NAF mener at køprising kan være et effektivt virkemiddel for å regulere trafikken i rushtiden. Forut for en implementering må det være etablert et godt kollektivtilbud, innfartsparkeringer og gode forhold for syklister og fotgjengere.  

Køprising er et trafikkregulerende virkemiddel som ikke må blandes sammen med innkreving av bompenger hvis formål er å finansiere utbygging av infrastruktur. En sammenblanding av disse er først og fremst uheldig da de har motstridende mål. NAF er derfor opptatt av at en eventuell innføring av køprising skal følge veitrafikklovens §7a med tilhørende forskrifter. Køprising skal ikke forenes med innkreving av bompenger etter veglovens §27.

Inntektene fra køprisingen skal ikke kombineres med bompengefinansiering av bypakkene, men inntekter herfra kan være et tilskudd til offentlig finansiering.