Siden har diskusjonen gått i tv, radio, aviser og sosiale medier. Saken er innfløkt og handler om byråkratisk makt, politisk unnfallenhet, manglende vilje til å følge fakta og en overraskende uvilje mot å gjøre noe med lokal luftforurensning. Her følger et forsøk på å belyse de ulike delene av diskusjonen om syntetisk diesel, GTL eller EcoFuel, for vi vet den har engasjert mange av våre medlemmer.

Først litt fakta

Syntetisk diesel (GTL) lages ved at naturgass gjøres flytende. Det kan brukes i alle dieselkjøretøy, i et hvilket som helst blandingsforhold, og det har opptil 60 % lavere NOx-utslipp. EcoFuel er et norsk firma som tidligere har levert slikt drivstoff til bedrifter. Det kostet 1-2 kroner mer per liter enn vanlig diesel, selv uten veibruksavgift. Dette fordi drivstoffet er ganske kostbart å produsere, men også fordi det foreløpig ikke ble solgt i stort nok kvantum.

For litt over et år siden fikk EcoFuel et krav fra Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) om å betale veibruksavgift for drivstoffet. Det gjorde at prisen spratt opp til over 18 kroner literen. TAD mente plutselig at naturgassdrivstoffet slett ikke var naturgass, men mineralsk diesel og derfor skulle ha avgift. Saken havnet i Tingretten, og der vant EcoFuel over Finansdepartementet/TAD, men saken ble anket videre og er fortsatt uavklart.

Forslag mot politisk vilje

Byråkratene i TAD hadde derimot ikke tålmodighet til å vente på neste rettsrunde. Den 25. juni sender de et forslag om endringer i veibruksavgiften på høring med svarfrist på seks uker (det korteste de har lov til). Skjult bak tekniske forklaringer og byråkratiske vendinger kommer det fram at endringene vil gi veibruksavgift på syntetisk diesel, mens naturgass eller LNG/LPG (som kun er flytende under trykk og krever ombygging av kjøretøy før bruk) fortsatt skal være fritatt avgifter.

Statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet går ut og slår fast at dette kun er en presisering av dagens avgiftsregelverk, ikke en endring. Det er nå fiskesnøret virkelig blir innviklet. At et drivstoff som ikke har avgift foreslås å få det, er vel ikke en presisering? Det er en endring. Stortinget har vedtatt etter forslag fra regjeringen at naturgass er avgiftsfritt, uansett form. Finansdepartementet kan ikke vedta egne tolkninger av avgiftsendringer.

For avgiftsendringer bestemmes av Stortinget. I statsbudsjettet står det at fossil naturgass er å anse som alternativt drivstoff (selv om det slipper ut klimagass): ”Dagens veibruksavgifter omfatter ikke alle typer drivstoff. I dag er fossil gass (LPG og naturgass), biogass, høyinnblandet etanol, hydrogen, hytan og elektrisitet som benyttes i el- og hybridbiler ikke omfattet av veibruksavgiftene.” Syntetisk diesel er naturgass gjort flytende, men det er fortsatt naturgass. Det har Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) eget laboratorium slått fast og det har Tingretten slått fast. Naturgass blir ikke plutselig til mineralolje, selv om enkelte saksbehandlere i TAD tydelig mener de har bedre kompetanse på klassifisering av drivstoff enn laboratoriet.

Politikerne har altså slått fast at naturgass ikke skal ha veibruksavgift, og de har bestemt at ingen alternative drivstoff skal få avgift før 2015. Denne saken vitner om at vi i dagens Norge opplever at politikerne overstyres av byråkrater. Slik samfunnsstyring kan ikke NAF som interesseorganisasjon godta, og det er i strid med Stortingets meget presise vedtak.

Miljøvennlig?
Til slutt må vi ta for oss miljøaspektet ved denne saken, for her har det vært mye uklarhet og vikarierende interesser. Klima er svært viktig, men det er også den lokale luftforurensningen. Syntetisk diesel gir ikke mer klimautslipp enn vanlig diesel. Derfor er det også ilagt CO2-avgift.
Syntetisk diesel er imidlertid langt bedre med tanke på utslipp av helseskadelige NOx-utslipp, 60 prosent reduksjon er betydelig. Etter vinterens store debatt om lokal luftforurensing, astmaplager og innføring av mulig dieselforbud er det påfallende at ikke viljen er større til å gjøre noe som monner.

Deler av miljøbevegelsen, som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, har støttet Finansdepartementet i debatten. Argumentet har vært at vi heller må over på fornybare energikilder som elektrisitet. Ingen er uenige i det, men vi kan ikke velge å se bort fra den eksisterende kjøretøyparken og bare fokusere på det som skal kjøpes nytt? Utskiftingstakten i den norske bilparken er svært lav, gjennomsnittsalderen for personbilene ved vraking er på hele 19,2 år . Det betyr at vi må leve med dagens biler langt inn i framtiden. NAF mener det må bety at vi også fokuserer på miljøproblemene dagens bilpark gir.

Det er ikke dieselkjøretøyene i seg selv som er hovedproblemet, men dieselen de forbruker. Når det finnes alternativer som er langt bedre for miljø og helse, burde disse hjelpes fram i markedet. Ingen har hevdet at syntetisk diesel aldri skal få veibruksavgift, men Stortinget og regjeringen har vedtatt at ingen alternative drivstoff skal ilegges avgift før tidligst i 2015. I NAF kan vi ikke forstå, ei heller godta den manglende viljen til å bedre byluften og gjøre allerede eksisterende bilpark mer miljøvennlig.