• NAF går inn for å dreie bilavgiftene fra kjøp til bruk. Det betyr at avgiftene knyttet til å eie bil bør gå ned. Det bør være billigere å kjøre bil i distriktene enn i områder med mye kø, forurensning og der det finnes alternativ transport tilgjengelig.
  • NAF ønsker et veiprisingssystem som kan erstatte dagens bruksavgifter, som drivstoffavgift og bomringer
  • Et slikt system vil kunne ta høyde for hvor du kjører, når på døgnet og hva bilen slipper ut av klimagasser
  • Dette vil bidra til mindre utslipp fra veitrafikken, noe Norge har forpliktet seg til

Mer rettferdig prising

Avgiftene på drivstoff er en kombinasjon av miljøavgift og avgift på veibruk. Den er den samme i hele landet, for tiden til sammen 5,96 kroner på bensin og 4,56 kroner på diesel. Drivstoffavgiften rammer skjevt uansett hvilket nivå den er på. Derfor bør den erstattes av et system som er mer rettferdig. Det bør være billigere å kjøre bil i distriktene enn i byene.

En brikke lik dagens bombrikker, kombinert med teknologi i bilen, vil kunne sende informasjon på en trygg måte til en sentral som beregner prisen på kjøreturen.

Mange ulike restriksjoner på bilkjøring innføres i byene; lavutslippssoner, dieselforbud, miljødifferensiering, bomringer. Bomsnittene er gjerne plassert etter gamle bruksmønstre som kun handlet om å skaffe inntekter. Dette skaper forvirring, og kan føre til uheldig dobbeltbeskatning.

Prising av veibruk, kombinert med tilrettelegging for kollektivtransport og innfartsparkeringer rundt byene, vil være sterke, målrettede virkemidler for å få folk til å parkere bilen, og bidra til det grønne skatteskiftet.