NAF mener at det må satses bredt på trafikksikkerhetstiltak på veinettet, og at investeringer i sikre veier er svært samfunnsøkonomisk nyttig - både på kort og lang sikt.

Ved å redusere antall ulykker og redusere skadeomfanget i de ulykkene som oppstår, vil man få store besparelser på helse-og sosialbudsjettet, for arbeidsgivere, forsikringsbransjen og ikke minst den enkelte familie som blir rammet.

Myndighetene må ta sin del av ansvaret for trafikksikkerheten ved å bevilge tilstrekkelige midler til trafikksikker veiutforming.

Krav til et tilgivende veisystem

  • Veiutforming
  • Forutsigbarhet
  • Sikt
  • Skilting
  • Et veisystem som tilpasset trafikantenes forutsetninger

Møteulykker – vi trengere flere midtdelere

De mest alvorlige skadene skjer ved møteulykker og utforkjøringsulykker. Et av de viktigste og mest effektive tiltakene på veinettet er midtdelere som fysisk skiller møtende trafikk slik at møteulykker forhindres.

Et alternativ til midtdelere kan være et bredt oppmerket midtfelt med rumlepartier som varsler bilfører når man er i ferd med å krysse midtstripen.

Utforkjøringer – et tilgivende sideterreng kan redde liv

Når det gjelder utforkjøringer, så er det viktig at sideterrenget er «tilgivende», dvs at man minimaliserer risikoen for å treffe fjell, stein, trær og lignende dersom man havner utenfor veibanen.

Det blir også mer og mer vanlig å montere ettergivende lyktestolper, veiskilt og autovern slik at de fysiske kreftene ved et sammenstøt blir mildere.

God belysning, skilting og oppmerking i veibanen

Tydelig veimerking både ved hjelp av skilting og oppmerking i selve veibanen er viktig, spesielt inn mot rundkjøringer og kryss, og ved på- og avkjørsler på høytrafikkerte årer. God veibelysning er også svært viktig.

Fotgjengere og syklister trenger trygge omgivelser

For fotgjengere, syklister og bilister er det en klar fordel om de ulike trafikantgruppene er adskilt.

Gang- og sykkelveier langs høytrafikkerte veier skaper trygghet og færre møtepunkter mellom harde og myke trafikanter.

Der hvor det er lagt opp til at syklister kan sykle fort, bør også syklister og fotgjengere være adskilte. Det er flere farlige situasjoner som kan oppstå ved at en syklist møter på barnevogner, hunder i bånd og barn på gangstien.

Der myke trafikanter må krysse høyt trafikkerte veier, er det en fordel med enten over- eller underganger, lysregulerte overganger eller i det minste hvileøyer for fotgjengerne halvveis over veien.

Det er også flere andre tiltak som kan gjøre både myke og harde trafikanter oppmerksomme på hverandre, f.eks innsnevring av kjørebanen før fortgjengerfelt, forhøyet fotgjengerfelt, forandringer i veidekket (veksle mellom asfalt og brostein) og tydelig skilting. Godt opplyste fotgjengeroverganger bør være selvsagt.

Eget veitilsyn

NAF mener at det bør opprettes et uavhengig nasjonalt veitilsyn. Veitilsynet skal blant annet påse at den fysiske utformingen av veiene gjøres utfra trafikksikkerhetshensyn. Trafikksikkehet bør være en sentral del allerede i planleggingsfasen.