Dagens situasjon, med store etterslep både i drift, vedlikehold og investeringer av landets infrastruktur, er et klart tegn på hvordan samferdsel som politikkområde har vært underprioritert i årtier.

NAF arbeider for at offentlig bevilgninger til utbygging og vedlikehold av veinettet skal økes vesentlig.

Vi mener at:

  • Drift og vedlikehold av eksisterende veinett må ha første prioritet
  • Riksveinettet må utvikles og forbedres raskere.
  • Trafikkfarlige og rasfarlige steder og strekninger må utbedres på fylkes- og kommunalveiene.
  • De høytrafikkerte og mest ulykkesbelastede strekningene må utvikles først.
  • Det skal planlegges for alle trafikantgrupper. Universell utforming må derfor være et mål for alle nye investeringer.
  • Utbygging av jernbanenettet mellom og i de største byene der behovet er størst, må forseres.
  • Det skal legges bedre til rette for kollektivfelt på vei for å bedre bussenes fremkommelighet, spesielt i de største byområdene.

 Bygging, drift og vedlikehold av nødvendig infrastruktur er et offentlig ansvar og skal som hovedregel finansieres med midler fra stat, fylkeskommune og kommune og ikke med bompenger.