Befolkningsvekst og urbanisering

Befolkningsvekst og urbanisering gjør at behovet for utbygging av kollektivtransporten i og rundt byene er stort. Målet om at all trafikkvekst i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange betinger at politikerne bevilger betydelige summer til kollektivprosjekt. Staten bør gå inn med minimum 50 prosent finansiering i store kollektivprosjekt som Fornebubanen, Ahusbanen, Bussway i Stavanger og Trondheim og videre utbygging av bybanen i Bergen.

Finansieringsfloke

Finansieringsutfordringen er enorm og politikerne må prioritere kollektivutbygging i sine budsjett, både lokalt og nasjonalt, dersom vi skal nå målene i Klimaforliket og Nasjonal transportplan.

I 2012 beregnet Transportøkonomisk institutt at det totale investeringsbehovet for kollektivtransporten i de ni største byområdene er på 7-8 milliarder i året. I sin mobilitetsrapport 2016 peker kollektivselskapet Ruter på at deres investeringsbehov bare til infrastruktur for trikk og t-bane, bussanlegg, ny bussterminal på Oslo S og fremkommelighetstiltak er på om lag 60 milliarder kroner frem mot 2030/2040. Da kommer sykkel- og gangveier, kollektivfelt, bussveier og en rekke kollektivterminaler i tillegg.

Det koster å ikke bygge ut kollektivtransporten

Køkostnadene i Norge er store. Bare inn til og i Oslo koster køene 6,6 milliarder kroner per år. Dette vil stige til 19,8 milliarder i 2030 dersom vi ikke jobber for å løse trafikkutfordringene – da vil det være kø hele dagen på alle hovedfartsårene inn til byen. Utbygging av kollektivtransport er viktig for å løse dette problemet.  

Befolkningen ønsker et bedre kollektivtilbud

I NAFs befolkningsundersøkelse 2015 svarte 62 prosent av befolkningen at politikerne bør prioritere satsning på kollektivtransport. Både på landsbasis og i de største byene var kollektivutbygging høyeste prioritet foran vedlikehold av eksisterende veier og bedre tilrettelegging for sykkel.

Vi vet at befolkningen er opptatt av en rask og effektiv hverdagsreise. For at folk skal velge kollektivtransport må derfor hyppigheten på avgangene være så høy at de kan reise når det passer.