I Nasjonal transportplan for 2018-2029 legges planene for hvilke samferdselsprosjekter som bør prioriteres de neste 12 årene. Planen er ikke bindende, men forteller om hva som bør gjøres. Så er det opp til politikerne å bevilge midler i de årlige budsjettene, slik at blant annet bedre veier, toglinjer og sykkeltraseer blir realisert.

Ambisiøs plan for samferdsel

Planen fremstår som ambisiøs på mange områder. NAF er fornøyd med at det vises fortsatt endringsvilje og reformvilje innen samferdselssektoren, med fokus på blant annet effektivisering og kostnadsstyring.

Den fremlagte NTPen er lagt på en høy økonomisk ramme. Dette gjør at etterslepet på vei vil reduseres ytterligere, og at også jernbanen nå kan få redusert sitt etterslep.

Teknologi

Planen beskriver godt endringene som transportsektoren står ovenfor, endringer vi ennå ikke ser rekkevidden av. Det handler om teknologisk utvikling på et bredt spekter av områder - motorteknologi, intelligente transportsystem både for personer og gods, autonomi, klima, miljø, trengsel, sikkerhet.

NAF deler den teknologioptimismen som går som en rød tråd gjennom planen.

Vi merker oss dessuten at planen har en ydmyk tilnærming til dette feltet, og det er bra. Vi vet ikke ennå hvilke utfordringer som best kan løses på hvilke måter. Dette kjenner også NAF på kroppen opp mot hvordan vi best kan lose våre medlemmer gjennom dette paradigmeskiftet. Vi vet at transportfeltet står i en brytningstid, og at endringene her kommer til å treffe både den enkelte trafikant og systemet som sådan på måter vi ennå ikke ser rekkevidden av. NAF er kritisk til at det ikke er en tydeligere økonomisk satsing innen blant annet ITS.

Sårbar for årlige budsjettkamper

Heller ikke denne NTPen klarer svare ut behovet for en langsiktig og forutsigbar finansiering av prosjektene. Nye Veier AS har et noe friere handlingsrom, noe NAF støtter, men ut over det så er investeringer i samferdsel fremdeles avhengig av de årlige statsbudsjettene – noe som gjør planen sårbar. Denne sårbarheten forsterkes av at prosjektene har en kostnadsøkning på 40 prosent fra tidlig planstadium til byggestart, og at flere planlagte prosjekter ikke gjennomføres som planlagt.

Det legges opp til en gjennomsnittlig økning i budsjettene på 12 milliarder kroner årlig. NAF mener at disse investeringene bør håndteres utenfor de årlige budsjettene for å sikre nødvendig utvikling. 

By og land

Mobilitet i byene vies mye oppmerksomhet. Dette er bra, for befolkningsveksten gir andre utfordringer i byområdene enn vi opplever i distriktene. I fremtiden må vi skille tydeligere på de ulike behovene som trafikantene har avhengig av om de bor og jobber i en by eller i distriktene. For byområdene slås «nullvekstmålet» fast: at all vekst i persontransporten skal tas med sykkel, gange og kollektivt. Det vil si at nærings- og nyttetransport er unntatt fra nullvekstmålet.

NAF er bekymret for at det legges for store restriksjoner på persontransporten, mens det stilles færre krav til næringstransport. For distriktene er det viktig med et godt vedlikeholdt, trygt og effektivt veinett. Bilen er det eneste reelle fremkomstmiddelet og NAF er ikke fornøyd med at oppgraderingen av riksveitunnelene er forsinket eller at ikke flere skredutsatte punkt blir utbedret. Vi ønsker også et temposkifte for å sikre større deler av veinettet med midtdelere slik at møteulykker unngås.

Bompenger

Det legges opp til fortsatt bruk av bompenger for å få bygget veiprosjektene. NAF er derfor kritisk til – og ganske overrasket over – at det i denne planen ikke drøftes bruken av bompenger som sådan. Det er heller ikke noen fastsettelse av hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for når og hvordan innkreving kan av bompenger kan finne sted, slik det har vært i de foregående transportplanene.

Link til NTP sin hjemmeside