Kort fortalt:

  • Regjeringens foreslår i Nasjonal transportplan (NTP) å bruke 1 200 milliarder på samferdsel de neste 12 årene
  • Vi vil jobbe for at mer penger skal gå til veivedlikehold og opprustning enn det regjeringen foreslår
  • Bompengene vil fremdeles bli høye – 123 milliarder skal tas inn fra bilistene i perioden
  • Vi etterlyser også en plan for utbygging av ladestasjoner for elbil i hele landet

Hør Stig Skjøstad, vår administrerende direktør, oppsummere NTP nederst i saken!

Viktige samferdselsprosjekter får klarsignal

Fredag 19.mars la samferdselsminister Knut Arild Hareide frem regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Igjen setter politikerne rekorder og legger opp til å bruke 1 200 milliarder på samferdsel de neste 12 årene. Vi er glad for at regjeringen ser behovet for å investere i veier, kollektivtilbud og tog. Mange viktige samferdselsprosjekter får klarsignal nå.

NTP legges frem hvert fjerde år, og avgjør hva som skal prioriteres innenfor veibygging, tog og kollektivtransport de neste 12 årene. Derfor er dette en viktig plan, som har betydning for hverdagsreisen til våre medlemmer.

Mer til veivedlikehold, men fortsatt store behov

På riksveiene skal det brukes om lag 510 milliarder, og det kommer også en årlig pott til fylkesveiene. Dette blir en tilskuddsordning der fylkene kan søke midler til utbedring av veier, om de selv stiller med egenandel.

Vi har vært en pådriver for en slik ordning, men med et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på mellom 60 og 90 milliarder kroner, vil ikke tilskuddene få ned forfallet så det monner. Vi vil derfor jobbe for at satsningen økes etter forhandlinger i Stortinget.  

Høye bompenger i Nasjonal transportplan

Inkludert i de 1200 milliardene er bilistenes bidrag på 123 milliarder i bompenger. Bompenger vil i snitt utgjøre 28 prosent av midlene til nye riksveiutbygginger. Men tross høye betalinger fra bilistene, har regjeringen tatt inn over seg at bruken av bompenger ikke kan øke i all fremtid. Blant annet skal bompengesektoren fortsatt effektivisere, og regjeringen vil utrede en ordning der staten er med og stiller garanti for bompengelån. 

Dette er ordninger vi har etterlyst og vil følge nøye videre. Vi mener bompenger bør avskaffes og veier og kollektivtrafikk finansieres av fellesskapet, slik annen samfunnskritisk infrastruktur som skoler og sykehus finansieres.    

Byvekstavtaler kan bety enda mer i bompenger

Vi er positive til at regjeringen følger opp de eksisterende byvekstavtalene og at de også utvider ordningen med fem nye byområder. Men også her vil store kollektivprosjekt finansieres gjennom bompenger. I byvekstavtalene forplikter byene seg til å redusere personbiltrafikken, men målet om mindre bilbruk samsvarer ikke med en målsetning om å delfinansiere prosjekter med bompenger.

Vi er bekymret for at denne finansieringsmodellen nå overføres til flere nye byområder. Vi etterlyser en større statlig andel i finansiering av store kollektivprosjekt i byene og en ny modell for finansiering.

Toget som ikke kommer

Denne gangen leverer ikke regjeringen en togsatsning som holder mål. Utbygging av dobbeltspor på deler av Inter City- linjene droppes, og selv om det i kroner brukes store summer på utbygging, får vi lite jernbane for investeringene.

Ambisjonene for punktlighet er satt for lavt, og vi vil jobbe videre for at det innføres en automatisk refusjonsordning til pendlere med periodekort. Et godt og pålitelig togtilbud er viktig for mange pendlere som ellers er avhengig av bilen.

Skuffet over manglende elbil-signaler 

Vi reagerer på at Nasjonal transportplan ikke inneholder ett eneste signal om den viktigste endringen som skjer på transportsektoren for tiden, nemlig veksten i antall elbiler. Hvordan regjeringen vil styrke hurtigladenettverket for elbiler er helt i det blå. Det finnes rundt 2000 hurtigladepunkter i Norge. Innen utgangen av 2021 burde dette tallet vært over 3000, ifølge våre nye beregninger.

Vi hadde forventet at regjeringen tok tak i dette mer offensivt, når de legger fram et plandokument for transportsektoren som skal gjelde i tolv år framover.

Lønnsomhet skal styre

Nasjonal transportplan er inndelt i to perioder. Nytt av denne planen er at regjeringen ønsker å bruke mer såkalt «porteføljestyring» som vil gi transportetatene mer rom for å prioritere de beste prosjektene. Det betyr at flere av prosjektene kan bli utsatt eller endret dersom etatene ser at det vil være mer effektivt, eller at andre prosjekter gir flere gevinster.

Det er viktig at vi får så mye som mulig ut av hver samferdselskrone og vi positive til at lønnsomhet løftes frem. For at ambisjonene skal nås er det viktig at politikerne følger opp med midler på det enkelte statsbudsjett.

Vi ønsker også økt samarbeid mellom transportetatene slik at det legges mer vekt på å løse problemer for folks reisehverdag, og mindre vekt på om det er tog, vei eller kollektiv som er svaret.

Oppsummering av NTP

Vår administrerende direktør, Stig Skjøstad, oppsummerer kort om NTP: