I april 2013 ble Nasjonal transportplan 2014 – 2023 lagt fram. Her forteller vi kort hva NAF mener om transportforslaget slik det foreligger:

Vedlikehold
NAF etterlyser en plan for når forfallet skal være eliminert. Vedlikehold er det samferdselsområdet som opptar våre medlemmer mest, og NTPs målsetting om «reduksjon» i planperioden synes for vag.

Planprosess
Tiltak for halvering av planprosessen burde vært omtalt mer forpliktende. NAF ønsker tidfesting av alle prosjekter som startes opp, ikke bare de «særskilte prioriterte prosjektene». Tidsfrister for planbehandling må også settes for Miljøverndepartementet. Positivt med innskjerping av innsigelsesretten og fokus på tidlig involvering. NAF ønsker statlig plan for statlig infrastruktur.

Finansiering
NAF kan ikke se noe vesentlig nytt i NTP som vil gjøre finansieringen sikrere, mer langsiktig og forutsigbar. Prosjektene er fremdeles avhengig av årlig oppfølging i statsbudsjettene. NAFs konklusjon er at regjeringen ikke innfrir på dette punktet. Investeringer i vei og jernbane må gjøres uavhengig av statsbudsjettene ved en form for prosjektfinansiering.

Bytransport
NAF mener de nye bymiljøavtalene kan virke som et godt incentiv for byene, men er samtidig bekymret for at de vil legge mer vekt på «enkle», restriktive tiltak enn på de langsiktige, positive virkemidlene – som god arealutvikling og større infrastrukturomlegginger.

NAF er ikke negative til køprising/ tidsdifferensierte bompengetakster, men det er svært viktig for oss at gode, alternative reisetilbud er på plass før køprising innføres. Køprising er dessuten et trafikkregulerende tiltak – ikke en finansieringsordning. Kompensasjon for bortfall av bompengeinntekter bør være avklart når bymiljøavtalene inngås, så lenge det overordnete målet er færre bilreiser.

Bompenger
NAF ser en tendens til at prinsippene tøyes, også nytteprinsippet som er grunnlaget for all aksept og tillitt til systemet. En forskriftsfesting av prinsippene er derfor interessant. Videre er det viktig at den endelige avgjørelsen om innkreving ligger hos Stortinget. Arbeidet med å redusere antall bompengeselskap og å forenkle takst- og rabattsystemet, har NAFs støtte. NAF motsetter seg bruk av bompenger til jernbane.

Klima
NTP drar i riktig retning, men målene i Klimameldingen nås ikke. Oppsummert vil tiltakene og målsetningene som er beregnet i NTP føre til reduksjon på under 2,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det er dessuten en utfordring at disse beregningene i stor grad er knyttet til målsetninger og ikke reelle tiltak. NAF savner fokus på hydrogeninfrastruktur i NTP. Hydrogenbiler kommer på markedet fra 2015 og utover, og vil kunne gi et svært viktig bidrag til kutt i utslippene fra transport. Dette forutsetter imidlertid en trinnvis utbygging av fyllestasjoner for hydrogen og denne satsingen bør få større statlig fokus.

Link til NTP sin hjemmeside: