Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 ble lagt fram av Solberg-regjeringen i april 2017 og skal behandles av Stortinget før sommeren. Tidshorisonten for planen er tolv år, og den er delt opp i to seksårsperioder hvor det beskrives hvilke prosjekter som skal igangsettes og/ eller fullføres i de to periodene.

Grunnlagsmaterialet til transportplanene utarbeides av de statlige transportetatene Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor basert på retningslinjer fra departementene.

Den samlete økonomiske rammen til statlige investeringer i riksveier, jernbane og farleder for planperioden 2018-2029 er på 933 milliarder kroner. Dette fordeles bl.a. med 528,5 milliarder kroner på vei og 318,9 milliarder kroner til jernbane. I tillegg regner man med ca. 131 milliarder kroner i bompenger.

Det overordnete målet i planen er «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Dette hovedmålet er delt inn i flere delmål innenfor fremkommelighet, transportsikkerhet og klima og miljø. Blant annet skal klimagassutslippene reduseres, antall drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres, det skal oppnås kortere reisetider og persontransportveksten i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Hjemmeside for Nasjonal transportplan