Vi kjemper for:

  • Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett
  • Lavere avgifter
  • Bedre trafikksikkerhet

Vårt arbeid som interesseorganisasjon har gitt lavere bilpriser, bedre veibygging og bedre garantivilkår ved bilkjøp. Dette gjør vi for at din hverdagsreise skal bli litt bedre.

Lave bilavgifter

I år betaler norske bilkjøpere 12 mrd. kroner i ekstra avgifter bare for å kjøpe seg ny bil. Samtidig blir den norske bilparken stadig eldre. NAF kjemper for at det skal være så billig som mulig å kjøpe seg bil, og at de bilene som slipper ut minst skal ha de laveste avgiftene.  
 
Elbiler har i dag momsfritak, og vil få moms på et tidspunkt.  NAF mener moms ikke bør innføres for raskt, fordi da risikerer vi at også nye bensin- og dieselbiler også blir dyrere, for å opprettholde det politiske målet om kun nye nullutslippsbiler i 2025. 

Mer til veivedlikehold

Mange opplever utrygge veier, dårlig vedlikeholdte veier og fare for ras. Etterslepet på fylkesveinettet er beregnet til mellom 50 og 80 milliarder 2014-kroner, det tilsvarer ti prosent av verdien av fylkesveiene. Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet i deres hverdagsreise.  I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge. I dag går likevel bare hver fjerde veikrone til vedlikehold. NAF kjemper for å øke den brøken betydelig:  Bevilgningene til vei må dreies betydelig i retning av økt satsing på vedlikehold og fornying de neste årene. Staten må opprette en belønningsordning for fylkene/regionene som sørger for å avvikle det fylkeskommunale veieetterslepet i løpet av ti år. NAF vil ha en nasjonal skredsikringsplan for vei og bane. 

Bilenes dokumentavgift, nemlig omregistreringsavgiften, har blitt kraftig redusert. Det gjør det billigere for deg å kjøpe bruktbil.

Fjerne bompenger 

I mange byer har bilister ikke noe reelt alternativ til bilen. Det betyr at bompenger blir en ekstra avgift på en biltur de likevel må gjennomføre. På ti år har bompengene i Norge økt fra 8 mrd. kr i året til 13 mrd. kr. Det er planlagt og vedtatt bypakker for 300 mrd. kroner, hvor bilistene skal betale drøyt halvparten i bompenger de neste 20 årene.  

NAF jobber for å fjerne bompenger, og la fellesskapet betale for veibygging og infrastruktur, på samme måte som fellesskapet betaler for å bygge skoler, universiteter og sykehus. 

Bedre lading for elbiler

Mange elbilister opplever kø, venting og ladere som ikke virker. Utviklingen går feil vei; det blir stadig flere elbiler per lader. I 2016 måtte 13 elbiler dele på ett ladepunkt. I 2018 var antall elbiler per ladepunkt steget til 18, ifølge SSB., Antall ladere vokser ikke raskt nok, og mange lader veldig sakte. NAF jobber for at politiske myndigheter skal ta ansvar for at ladeinfrastrukturen er tilpasset elbilparken, både i antall ladere og i god nok ladefart. Det er et politisk mål at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Da må myndighetene også ta ansvar for relevant lading. 

NAF-DÅRLIG-VEI-00658 crop.jpg

Spesielt fylkesveiene lider under manglende vedlikehold. Dette er veier som knytter lokalsamfunn sammen, og brukes til og fra jobb, skole og aktiviteter hver eneste dag.

Dette har vi fått til

Statens inntekter fra bil går stadig ned 

Siden 2007 er bilavgiftene nesten halvert, fra 70 til 40 mrd. kroner i året. Det skyldes blant annet at NAF har vært en forkjemper for at de reneste bilene skal ha de laveste avgiftene, og for å fjerne avgift på motorstørrelser og hestekrefter. Når bilene blir renere synker avgiftene. Omregistreringsavgiften har også blitt redusert, etter mange års påtrykk fra NAF. Det gjør det billigere for deg å kjøpe bruktbil. 

Sparte bilistene for 7 milliarder kroner ved regelendring

Nye regler for hvordan klimautslippene måles på nye biler kunne gjort nye biler sju mrd. kroner dyrere. I Norge er kjøpsavgiften (engangsavgiften) på bil tett knyttet til hvor høye utslippene på bilen er. Nye og strengere målemetoder økte utslippstallene på nye biler med mellom 10 og 40 prosent, noe som kunne ført til store avgiftsøkninger. 

Eget utbyggingsselskap for vei 

Etableringen av Nye Veier gjør at veier bygges mer effektivt. Nye Veier mottar nå mer enn en firedel av alle riksveimidlene som staten deler ut; snaut seks milliarder kroner av rundt 20 mrd. kroner. Dette selskapet kom på plass etter forslag og påtrykk fra NAF.  

Strengere sikkerhetskrav til tunge kjøretøy 

Dårlig skodde vogntog skaper hvert år farlige situasjoner på veiene våre. Mange er redde for å møte tunge kjøretøy på glatte veier. NAF har vært en pådriver for at det skal være krav til vinterdekk for tunge kjøretøyer om vinteren, og at det skal være til økte kontroller. Begge deler kommer nå på plass, etter påtrykk fra NAF.  

skolevei_gutt.jpg

Vi krever at barn skal ha en trafikksikker skolevei. Det hjelper ikke at statistikken viser få ulykker dersom barna ikke tør å bruke veien eller er redde når de bruker den.

Sikret elbilfordelene 

Elbilene trenger fortsatt hjelp for å være konkurransedyktige på pris. Derfor var det en viktig seier for NAF og våre medlemmer at fritak for engangsavgift og moms ble sikret frem til 2021. 

Advokatene kjemper for deg 

Våre advokater og våre juridiske og tekniske rådgivere har 40.000 henvendelser hvert år fra dere medlemmer. Av disse følges 3500 saker opp videre. I 2013 og 2018 førte vi to saker for NAF-medlemmer helt til Høyesterett, og begge gangene vant vi medlemmenes sak. 

Bompenger 

NAF har kjempet mot bompenger i flere tiår. Selv om bompengetrykket øker, blant annet på grunn av mer bompenger inn i byene, er det kommet mange innrømmelser fra politikerne. Høsten 2019 kom det på plass et bompengeforlik i regjeringen, som blant annet bygget på elementer fra NAFs innspill til løsning. NAF har også fått gjennomslag for andre, men viktige innramminger på bompenger: Blant annet skal det bli slutt på å kreve inn bompenger på sideveinettet, slik at man kan velge å kjøre utenom bomstasjonene om man vil. I byene kan ikke lenger politikerne bare øke bompengene dersom prosjekter blir dyrere enn antatt.  

Mer til vedlikehold og kollektivselskapene under korona-krisen

NAF foreslo en vedlikeholdsmilliard på samferdsel for å holde hjulene i gang, og støtte til kollektivselskapene som lider under passasjermangel i forbindelse med korona-krisa våren 2020. Begge deler kom på plass etter raske vedtak i Stortinget.  

Lokale kampsaker 

Våre om lag 2000 frivillige og tillitsvalgte jobber med saker i sitt nærmiljø, fra helt i sør til lengst nord i landet. Det handler om tryggere skolevei, rydding av busker og kratt, ny asfalt, bedre løsninger i veikryss og overanger, og mye mer, som etter påtrykk fra NAF lokalt som oftest får en god løsning. 

Har du lyst til å vite hvordan du også kan bidra og være med å påvirke? Sjekk ut din nærmeste lokalavdeling, og bli med!

Offentlig register mot kilometerjuks 

Etter mange års iherdig påtrykk er det nå etablert et offentlig register som gjør det vanskeligere å jukse med kilometerstanden på bruktbiler. Registeret gjør det tryggere for deg som kjøper bruktbil.  

Lengre garantitid på biler 

Tidligere hadde de ulike bilprodusentene ulik varighet på garantiene sine, noen ned til to år. Nå har alle nye biler solgt i Norge minimum fem års garantitid, som er mye lengre enn de aller fleste EU-landene. NAF var med og presse opp og kjempe frem denne gode forbrukerrettigheten. 

Trafikkopplæring for de yngste trafikantene 

Vi arrangerer hvert år Sikker på sykkel, et gratis opplæringsprogram for barn i alderen 10-12 år, og i 2019 deltok over 40 000 barn. I tillegg samarbeider vi med flere aktører om programmet Sykkeldyktig – hvor alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og kunnskap om trafikksikkerhet. Vi har også kjempet for at faget Trafikk skal innføres som valgfag i skolen, hvilket det nå er.  

naf samlebilde_lysere_samlet.jpg

Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nettop dette.