Utrygghet og dårlig infrastruktur fører til at færre sykler

Norges nasjonale sykkelstrategi har som mål at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser. Det innebærer at sykkelandelen i byene bør være på mellom 10 og 20 prosent. I tillegg har Klimaforliket, og senere Nasjonal transportplan, satt som mål at all vekst i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dersom dette skal følges opp må planlegging av sykkelinfrastruktur få større fokus i alle byutviklings- og infrastrukturprosjekt. 

Kristiansand er byen med størst suksess så langt med en sykkelandel på ti prosent. I Sørlandshovedstaden sykler dessuten fler kvinner enn menn, og personer i alle aldre. Årsaken er at syklistene i Kristiansand føler seg tryggere enn i de andre byene.

Utrygghet, dårlig opplevd trafikksikkerhet og infrastruktur er blant hovedårsakene til at folk velger bort sykkelen. I følge Urbanet analyse oppgir eksempelvis 4 av 10 at de føler seg utrygge på strekningene de sykler i Oslo. Bare 2 av 10 er svært eller ganske fornøyd med sykkelforholdene. I byer med slike utfordringer for syklister ser man dessuten at de som våger seg ut på sykkelen i hovedsak er middelaldrende menn. Slik ønsker vi ikke at det skal være, sykkelen skal være et transportmiddel for alle.

Samfunnsstruktur og fokusert satsning er nøkkelen

En studie gjennomført på oppdrag av Samferdselsdepartementet viser at de store forskjellene i sykkelandel mellom norske, svenske og danske byer ikke kan forklares ut i fra klima og topografi. Det som avgjør sykkelandel er samfunnsstruktur, som et sammenhengende sykkelveinett og en fokusert sykkelsatsning.

NAF mener at det går for tregt med utbyggingen av sykkelveinettet. Det har ikke manglet på gode sykkelplaner gjennom tidene, men gjennomføringsevnen har vært dårlig og vi har vært vitne til utallige løftebrudd fra politikere.

NAF er opptatt av at syklister skal skilles fra andre trafikantgrupper der det er hensiktsmessig. En god infrastruktur for syklister vil bedre fremkommeligheten, effektiviteten og trafikksikkerheten. I NAFs befolkningsundersøkelse fra 2015 oppgir folk dårlige sykkelveier og utrygghet som klare ulemper ved å benytte sykkelen som transportmiddel – det kan man gjøre noe med!

Med over 500 000 medlemmer representerer NAF langt flere syklister enn Syklistenes landsforening. Vi arbeider kontinuerlig for at syklistene skal få bedre forhold gjennom vårt politiske arbeid, så vel som gjennom vår seksjon som driver med trafikksikkerhet.