Norge har blitt felt for brudd på luftkvalitetsdirektivet i EFTAs overvåkningsorgan ESA fordi vi har for dårlig luft i byene våre.

Svevestøv og NO2 gir store helseproblemer for en andel av befolkningen i dag. Luftveisproblemer, økte forekomster av hjerte- og karsykdommer og enkelte typer kreft er forbudet med dårlig luftkvalitet. Det er derfor viktig at vi implementerer tiltak som får ned luftforurensningen.

I NAF er vi opptatt av at tiltakene som iverksettes skal ha effekt, samtidig som de ikke skal medføre for store kostnader for samfunnet. Blant tiltakene som kan implementeres er:

  • Landstrøm til cruise- og fergeskip
  • Innfartsparkeringer rundt byene
  • Bygge ut store og viktige kollektivprosjekt
  • Satse på ferger på el og hydrogen
  • Innfasing av miljøvennlig kollektivtransport
  • Tilrettelegge for samkjøring
  • Bygge ut sykkelinfrastruktur
  • En omlegging av bilavgiftene som fører til at folk kjøper null- eller lavutslippsbiler
  • Køprising
  • Lavutslippssoner

Listen er ikke uttømmende, men representerer en rekke tiltak som vil gi effekt for luftkvaliteten i byer og tettsteder. En kombinasjon av tiltak vil gi større effekt enn innføring av et tiltak alene. Der det innføres restriktive tiltak mot bil mener NAF det er avgjørende at det er tilrettelagt for gode alternativ.