Flere trafikantgrupper opplever at å reise kollektivt ikke er et alternativ for dem på grunn av tidsklemme, dårlig tilgjengelighet, få avganger, for få eller ikke innfartsparkeringsplasser langs de strekningene de skal, for mange bytter, lang reisetid m.m. I en medlemsundersøkelse NAF har utført svarte over 40% at den beskrevne innfartsparkeringsløsningen var aktuell for dem å benytte.

Alternativet må være reelt

For å få flere av de som i dag kjører bil til å velge kollektivt inn til byen, må det bygges ut innfartsparkeringer langs hovedårene inn til de store byene slik at disse trafikantene også faktisk har et reelt alternativ. Fra innfartsparkeringene må det være sammenhengende kollektivfelt inn til sentrum og videre langs ringveiene. Dette for at bussene skal komme effektivt frem og at man kan ha hyppigere avganger med redusert reisetid.

Raskt, smidig og sømløst

Det er viktig å legge opp til rask, enkel, smidig og sømløs overgang mellom bil og buss. Det er tidsbesparelser og mindre bryderi som er nøkkelen for å få flere trafikantgrupper til å velge å parkere bilene frivillig. At flere parkerer bilene er nødvendig for å løse fremtidige rushtidsproblemer og hindre kaos. NAF har derfor utarbeidet konkrete forslag til hvor i de store byene innfartsparkeringsplassene bør ligge (se kartene for Oslo forslaget), vi har og utviklet et skilt som skal gi bilistene sanntidsinformasjon og den informasjonen de trenger for å ta en riktig avgjørelse for sine behov. Dvs. sammenliknende informasjon om hvor lang reisetid det er med bil og buss/ tog og hvor mange parkeringsplasser som er ledige mm. På denne måten kan valget om å innfartsparkere tas når man sitter i bilen, og innfartsparkering vil velges fordi det rett og slett er enklere og raskere enn å bruke bilen inn til byen.

Utvidelse før restriksjoner

Det kollektive må utbedres før eventuelle restriktive tiltak innføres for å begrense trafikken. Med dette mener NAF bl.a. at et slikt innfartsparkeringssystem først må på plass. Restriktive tiltak uten disse løsningene vil kunne gi samfunnsøkonomiske overskudd men bety store usosiale velferdsoverføringer der de som ikke har reelle alternativer og dårligere råd blir de store taperne.

NAFs krav til innfartsparkeringer:

• Høy frekvens på kollektivtrafikken fra innfartsparkeringen.
• Tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
• Flere innfartsparkeringer langs samme hovedfartsåre inn til de største byene.
• Sanntidsinformasjonsskilt langs hovedårene inn til byene.
• Kortest mulig kjørevei fra hovedfartsårene til innfartsparkeringen.
• Kortest mulig avstand mellom innfartsparkeringen og buss-/bane-/togstasjon.
• Gratis parkering.
• Sykkelparkering.

Fra 2022 vil trafikken stoppe helt opp i Oslo hvis ingenting gjøres. NAFs løsning for innfartsparkeringer er et viktig bidrag for å unngå trafikk-infarkt.

Forslag til plassering av innfartsparkeringer E18 vestfra

Forslag til plassering av innfartsparkeringer E6 nordfra

Forslag til plassering av innfartsparkeringer E6 sørfra