Dette er sakene vi har jobbet for gjennomslag på: 

 • Mer penger til veivedlikehold og rassikring
 • Ikke økning av bilavgiftene
 • Bedre ladenettverk for elbiler
 • Lavere bompenger

Kjemper for en bedre hverdagsreise

Vi i NAF representerer nær 500.000 medlemmer. En viktig oppgave for oss er å fremme medlemmenes interesser hos politikerne. I år har vi jobbet med disse sakene, og lykkes på flere fronter:  

Bilavgifter

 • Det blir ingen økning i kjøpsavgiftene på bil neste år. Regjeringen foreslo å øke bilavgiftene med 3,5 prosent, og ville gjøre ladbare hybrider dyrere. Dette går de nå bort fra, etter påtrykk fra blant annet oss i NAF. Likevel innfører de en avgift på å eie elbil. Innføringen av trafikkforsikringsavgift på elbil fikk mye oppmerksomhet på budsjettdagen, men det ble mindre omtalt at med regjeringens budsjett ville alle biler blitt dyrere. Her kan du lese om vår reaksjon da budsjettet ble lagt frem. 
 • NAF advarte mot disse forslagene. En typisk dieselbil ville fått 6000 - 12 000 kroner i økt engangsavgift, og det er en utvikling vi er mot. Avgiftsøkningen på ladbare hybrider ville blitt enda høyere. Høyere avgifter på kjøp av bil betyr at det blir vanskeligere for folk å bytte ut bilen med en tryggere og mer miljøvennlig bil. Derfor er gjennomslag på dette punktet viktig for våre medlemmer. 
 • Vårt mål er at avgiftene på kjøp av nye biler ikke skal øke, og det har vi fått gehør for i dette budsjettet. 

Veivedlikehold og ras

 • Vi hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, men i løpet av forhandlingene har de økt potten til vedlikehold og samferdsel noe.
 • Vår sterke reaksjon på budsjettdagen ble raskt fanget opp av media.
 • Vi påpekte at bevillingene til vedlikehold og fornying av veiene er for lave, og at det er behov for mer midler til ras- og skredsikring.
 • I 2019 hadde hele 40 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på rundt 80 milliarder kroner. Legger vi til riksveiene er etterslepet beregnet til opp mot 130 milliarder kroner.  
 • Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge. Derfor har vi jobet for en økning i midlene til vedlikehold og rassikring, og dette er noe vi vil følge opp frem mot at neste Nasjonal transportplan skal vedtas neste år. 

Elbil og lading

 • Perioden med avgiftsfrie elbiler er over med dette budsjettet. Fra nyttår innføres det en trafikkforsikringsavgift for å eie elbil. NAF er mot denne avgiften, fordi vi mener at det varsler starten på en avgiftsøkning på alle biler. Når avgiftene på diesel- bensin og hybridbiler ikke øker i dette budsjettet, har vi fått delvis gjennomslag for dette synet.
 • Samtidig skal vi fortsette å jobbe mot rask innføring av moms på elbil fra 2022, slik flere politiske partier har varslet. 
 • I budsjettenigheten mangler det en sterk satsning på lading for elbil, slik NAF har krevd. Regjeringen følger ikke opp løftene om å etablere en støtteordning for lading i borettslag. Det er heller ingen tydelig beskjed til Enova om å få på plass et ladenettverk som følger veksten i elbiler. 

Bompenger

 • Regjeringen og Frp kom ble enige om totalt 2 milliarder kroner i kutt i bompengetakster i enkeltprosjekter for neste år. Dette er i tråd med vår forventning. Vi fortsetter å jobbe for større kutt i bompengebruken, for totalen som tas inn i bompenger er svært høy. 
 • I 2019 betalte vi inn 12,1 milliarder kroner i bompenger, en økning fra året før. Selv om de totale bevillingene til vei holdes på et høyt nivå, utgjør bilistenes bidrag i form av bompenger altfor mye. NAF er imot bompenger som finansing av vei og infrastruktur.

Drivstoffavgifter

 • For 2021 foreslo regjeringen å øke CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering. Dette utgjør en avgiftsøkning på 8 øre per liter for mineralolje og 7 øre per liter for bensin. For å følge opp Granavolden-plattformens punkt om å motvirke at økt CO2-avgift skal gi økte pumpepriser, foreslås en tilsvarende reduksjon, øre for øre, i veibruksavgiften på mineralolje og bensin. Dette vil samlet sett ikke påvirke pumpeprisene på drivstoff, skriver regjeringen i budsjettforslaget.
 • NAF dette blir overholdt i budsjettet, noe NAF har jobbet for.