Dette er sakene vi vil jobbe for å påvirke når tautrekningen om neste års statsbudsjett setter i gang for fullt i Stortinget: 

 • Mer penger til veivedlikehold og rassikring
 • Ikke økning av bilavgiftene
 • Bedre ladenettverk for elbiler
 • Lavere bompenger

Kjemper for en bedre hverdagsreise

Vi i NAF representerer nær 500.000 medlemmer. En viktig oppgave for oss er å fremme medlemmenes interesser og få gjennomslag hos politikerne.

Utover høsten skal Stortinget forhandle om forslaget til statsbudsjett. Dette er en viktig arena for oss, og en av måtene vi kjemper for en bedre hverdagsreise for våre medlemmer på.

I år jobber vi med disse sakene for deg som medlem:  

Bilavgifter

 • Regjeringen foreslår å øke bilavgiftene med 3,5 prosent til neste år, de vil gjøre ladbare hybrider dyrere og innfører en avgift på å eie elbil. Innføringen av trafikkforsikringsavgift på elbil fikk mye oppmerksomhet på budsjettdagen, men det ble mindre omtalt at med regjeringens budsjett blir alle biler dyrere. Her kan du lese om vår reaksjon. 
 • Disse forslagene advarer vi mot. En typisk dieselbil kan få 6000 - 12 000 kroner i økt engangsavgift, og det er en utvikling vil jobbe mot. Avgiftsøkningen på ladbare hybrider kan bli enda høyere. Høyere avgifter på kjøp av bil vil bety at det blir vanskeligere for folk å bytte ut bilen med en tryggere og mer miljøvennlig bil.
 • Dagens bilavgiftspolitikk har fungert, derfor vil vi jobbe mot disse forslagene. Utslippsmål fra bilparken, som egentlig skulle vært oppnådd i 2020, ble nådd allerede i 2017 fordi politikerne la om avgiftssystemet. Samtidig sier fagetatene at ett av de viktigste virkemidlene for fortsatt nedgang i trafikkdød og alvorlig skade er fornyelse av bilparken.
 • Vårt mål er at avgiftene på kjøp av nye biler ikke skal øke.

Veivedlikehold og ras

 • Vi hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke. Vår sterke reaksjon ble raskt fanget opp av media. 
 • Bevillingene til vedlikehold og fornying av veiene i praksis står på stedet hvil, rundt 5 mrd. kroner. I tillegg økes ikke støtten til rassikring og det er ingen nye skredsikringsprosjekter inne. Dette er for dårlig.
 • I 2019 hadde hele 40 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på rundt 80 milliarder kroner. Legger vi til riksveiene er etterslepet beregnet til opp mot 130 milliarder kroner.  
 • Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg. Dette er ikke holdbart. Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge.
 • Derfor vil vi jobbe for en økning i midlene til vedlikehold og rassikring i statsbudsjettet.

Elbil og lading

 • Perioden med avgiftsfrie elbiler er over med dette budsjettet. Vår frykt er at dette vil gi en uheldig avgift-spiral, der alle nye biler blir dyrere.
 • Regjeringen foreslår å gjøre det dyrere å eie elbil, ved å innføre en trafikkforsikringsavgift for å eie elbil. Når vi samtidig vet at både Høyre og Ap er klare til å innfase moms på elbil fra 2022, frykter vi at dette er startskuddet for økte avgifter på elbil. NAF mener dette er for tidlig.
 • Heller ikke andre viktige bidrag til elbil-skiftet er prioritert i neste års statsbudsjett. Regjeringen følger ikke opp løftene om å etablere en støtteordning for lading i borettslag. Det er heller ingen tydelig beskjed til Enova om å få på plass et ladenettverk som følger veksten i elbiler, slik NAF har krevd.

Bompenger

 • Regjeringen følger opp bompengeforliket som ble inngått med Frp i august 2019, og fortsetter å kutte takster i enkeltprosjekter, totalt 1,4 milliarder neste år. Dette er i tråd med vår forventning, men sett opp mot helheten i det som tas inn i bompenger er det for dårlig.
 • I 2019 betalte vi inn 12,1 milliarder kroner i bompenger, en økning fra året før. Selv om de totale bevillingene til vei holdes på et høyt nivå, utgjør bilistenes bidrag i form av bompenger altfor mye. NAF er imot bompenger som finansing av vei og infrastruktur.

Drivstoffavgifter

 • For 2021 foreslås det å øke CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering. Dette utgjør en avgiftsøkning på 8 øre per liter for mineralolje og 7 øre per liter for bensin. For å følge opp Granavolden-plattformens punkt om å motvirke at økt CO2-avgift skal gi økte pumpepriser, foreslås en tilsvarende reduksjon, øre for øre, i veibruksavgiften på mineralolje og bensin. Dette vil samlet sett ikke påvirke pumpeprisene på drivstoff, skriver regjeringen i budsjettforslaget.
 • NAF vil jobbe for at dette blir overholdt.