Utrygge skoleveier er noe av det barneforeldre frykter mest. Over hele landet finner vi eksempler på skoleveier som er dårlig sikret, preget av mye trafikk, eller på andre måter farlige. Risikoen for at noe skal skje er størst når barna sykler eller går i trafikken, slik de fleste barn gjør på vei til eller fra skolen. Heldigvis skjer det få alvorlige trafikkulykker som involverer barn. Mange foreldre sender likevel barna ut på skoleveien med hjertet i halsen.

NAF om nedslitte lokalveier

Ny asfalt, bedre oppmerking og rydding av sideterrenget er enkle grep som må til for at lokalveien skal bli trygg – men det må prioriteres.

Les mer!

En stressende skolevei bidrar til dårligere oppvekstsvilkår for barna. NAF mener at skoler, kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen må prioritere skoleveiene i kommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Barn har både rett og plikt til å gå på skole. En trygg skolevei er en del av en god skolehverdag, og en god barndom. NAF vil at det skal stilles krav om at skoleveien er trafikksikker og oppleves trygg av barna. Politikerne på Stortinget har satt et mål om at 80 prosent av barna skal sykle eller gå til skolen. Da må skoleveien oppleves som både trygg og trivelig.

 

Skolevei

Hver dag sender mange foreldre barna ut på skoleveien med hjertet i halsen.

NAF jobber for:

  • å skape varige endringer for barna og foreldrene – det skal bli tryggere og bedre å gå eller sykle til og fra skolen.
  • å engasjere foreldre og andre i nærmiljøet, slik at de er med på å gjøre en forskjell.
  • å bidra til at flere barn går eller sykler til skolen. Da må forholdene legges til rette for det.

Dette mener NAF om skolevei:

  • NAF krever at barn skal ha en trafikksikker skolevei. Det hjelper ikke at statistikken viser få ulykker dersom barna ikke tør å bruke veien eller er redde når de bruker den. En trygg skolevei er en del av en god oppvekst.
  • NAF etterlyser en klar lovhjemmel som sikrer barn retten til en trafikksikker skolevei. Retten til en trygg skolevei må gjelde uansett om de går, sykler eller har skoleskyss.
  • Sykkel og gangvei må bygges fra skolen og mot boligområdene. Barn opplever utrygghet ved skolens parkerings- og droppsoner. Skap derfor gode soner rundt skolene der barnas trygghet har topp prioritet.
  • Ved skoleskyss med buss skal alle barn ha sitteplass med bilbelter.

 

fulgt til skolen

NAF krever at barn skal ha en trafikksikker skolevei. Det hjelper ikke at statistikken viser få ulykker dersom barna ikke tør å bruke veien eller er redde når de bruker den.

Farlig skolevei og rett til skoleskyss

Det finnes i dag ikke en klar definisjon av skolevei, men NAFs definisjon av skolevei er:

Alle kjenner vi til farlige veistrekninger.

Meld inn din sak til oss!

  • Skolevei er enhver vei der ett eller flere barn naturlig ferdes mellom hjemstedet og skolen.

Noen har lang vei til skolen og da har de rett til skoleskyss. Alle elever fra andre til tiende trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i første trinn har de med to kilometer eller lengre skolevei rett på det samme.

Dersom skoleveien anses som særlig farlig eller vanskelig har barna rett til skoleskyss selv om de bor nærmere skolen enn minimumskravet. I slike tilfeller må kommunen enten sørge for å bedre trafikksikkerheten langs veien, eller gi tilbud om gratis skoleskyss. Det finnes ikke en klar definisjon av hva som skal regnes som særlig farlig skolevei. Det gjør det vanskelig å holde kommunen ansvarlig.