NAF foreslo i sin rapport «Ny organisering og nytt finansieringsgrunnlag ved riksveibygging i Norge» at finansieringen av veibygging må løsrives fra de årlige statsbudsjettene. I den forbindelse foreslo vi at det skulle opprettes et eget veiselskap – Statens Vegvesen ASA. I rapporten foreslo vi at selskapet skal ha ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold. Pengene til investeringene og løpende driftsutgifter skal først og fremst hentes fra et eget infrastrukturfond, men deler av utbyttet fra oljefondet skal også gå rett inn i infrastrukturfondet.

I modellen vår inngår også en infrastrukturbank som først og fremst skal gi besparelse på eksisterende prosjekter. I dag har bompengeselskapene en gjennomsnittsrente på 3,6 prosent. I NAFs forslag vil statlige lån gi en rente på 1,8 prosent. Denne refinansieringen vil alene gi store årlige besparelser. Modellen til NAF gjør bompengefinansiering overflødig på sikt.

I 2016 ble Nye Veier AS opprettet. Dette var en stor seier for NAF og et skritt i riktig retning. Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap hvis oppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. 

Regjeringen har lagt opp til at Nye Veier AS skal finansieres over statsbudsjettet, og at bevilgningene fases opp til et ønsket nivå innenfor de rammene handlingsregelen setter. De legger også opp til bruk av bompenger i prosjektene. NAF er i mot bompengefinansiering. Finansieringen av Nye Veier AS er derfor ikke helt i tråd med NAFs modell, men vi mener likevel at opprettelsen av selskapet er et viktig og riktig steg på veien mot et mer effektivt system for utbygging og vedlikehold av vei.