Kort fortalt:

 • Bilavgiftene skal ikke øke
 • Mer av samferdselsmidlene bør gå til veivedlikehold og fornying
 • Bompenger bør erstattes av felleskapsfinansiering
 • Fokus på veimiljø og holdningsskapende arbeid for økt trafikksikkerhet
 • Lading for elbil må bygges kraftig ut

Nytt program ble vedtatt av NAF Landsmøte i juni 2020 og er forpliktende for hele organisasjonen.

Les hele programmet i PDF-versjon!

Vedlikehold og fornying av eksisterende veier

Balansen mellom investeringer og vedlikehold må dreies mot å ta vare på og utvikle den infrastrukturen vi allerede har. Vi mener at vedlikehold og fornying av veinettet er vel så viktig som nybygginger. Flere av våre eksisterende veier har hatt en trafikkutvikling som ikke er kompensert med nødvendig utvikling av veimiljøet.

Når trafikken på en vei øker må de samme kravene til trafikksikkerhet og fysisk utforming gjelde som om veien skulle bygges ny. Mange steder i landet er faren for skred og ras betydelig, og klimaendringene vil kunne forverre dette ytterligere. Det er uakseptabelt at det er over 900 skredpunkt i kategoriene høy og middels skredfare i Norge, og disse må få høyeste prioritet for utbedring.

Motstand mot bompenger

Det meste av investeringene i riksveinettet og bypakker gjøres med et stort innslag av brukerfinansiering. Infrastruktur er et fellesskapsansvar, fordi alle har direkte eller indirekte nytte av et velfungerende transportsystem. Likevel betaler norske bilister mange milliarder kroner i året i egenandeler, i form av bompenger.

Vi kan ikke fortsette å være avhengig av enkeltbrukere for å utvikle infrastrukturen. Vårt mål er at bompengefinansiering erstattes av fellesskapsfinansiering. I mellomtiden må inntektssvikt som følger av øvrige politiske målsettinger kompenseres av det offentlige.

Fokus på trafikksikkerhet

Hver enkelt har ansvar for egen og andres trygghet i trafikken, og hver enkelt må bevisstgjøres på dette ansvaret. Sjansen for å komme vel frem øker når gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos den enkelte kombineres med et forutsigbart og tilgivende veimiljø. Vi må ha et veisystem som både forebygger ulykker og reduserer skadeomfanget når uhellet først er ute.

Vri avgiftene bort fra kjøp og eie

Et nytt avgiftssystem må være utformet slik at det belønner de som velger de mest trafikksikre og utslippsvennlige bilene, uavhengig av teknologi. Det må bli billigere å bruke bilen på steder hvor det ikke finnes gode alternativer.

Avgiftene må flyttes fra kjøp og eie til bruk og belastning, slik at det blir billigere å kjøpe nyere, sikrere og mer miljøvennlige biler. Bruksavgiftene må stå i forhold til de belastningene som bilen faktisk påfører samfunnet.

Tilrettelegging for alternative drivstoff

Ladeinfrastrukturen for elbiler må opp på et nivå hvor den speiler utviklingen i den elektriske bilparken. Det må bygges flere store ladeparker i og utenfor de store byene, slik at man vet man får ladet når man trenger det. Prisingen på lading har i lang tid være basert på tid man lader og ikke hva man får ut av strøm.

Ladeprisen for bilistene må være rettferdig og basert på hva man faktisk får av kW. Det må settes krav til oppetid på hurtigladere. Også andre typer drivstoff, eksempelvis hydrogen og gass, må gjøres tilgjengelig i takt med at markedet utvikler seg.

Hovedpunktene for NAFs politiske arbeid frem til 2024

NAF vil at…

 • Vedlikehold, fornying og utvikling av veier og annen infrastruktur må prioriteres høyere enn i dag
 • God infrastruktur er et felles gode. Bompengefinansieringen må fjernes, og erstattes av fellesskapsfinansiering.
 • Nullvisjonen – at ingen skal dø eller bli alvorlig skadd i trafikken – skal ligge til grunn for alt som gjøres innen samferdsel. Ressursene må prioriteres slik at flest mulig ulykker unngås og skadeomfanget reduseres så mye som mulig
 • Avgiftssystemet for bil må være innrettet slik at flest mulig har tilgang til kjøretøy med høyest mulig sikkerhetsstandard
 • De totale bilavgiftene skal ikke økes, og bør flyttes fra kjøp og eie til bruk og belastning.
 • Myndighetene må legge til rette for at brukerne kan gjøre gode og miljøvennlige bilvalg, uavhengig av teknologi.Ladeinfrastrukturen for elbiler må opp på et nivå som er tilpasset utviklingen i den elektriske bilparken, og andre alternativer til fossilt drivstoff må gjøres lett tilgjengelig for forbrukerne. 

Samferdselspolitisk Langtidsprogram i PDF for: