«NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmets behov som trafikant. NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler. NAF skal kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel.»

Dette er NAFs formålsparagraf. Vårt politiske langtidsprogram for perioden 2016 – 2020 skal være med å oppfylle dette løftet som vi har gitt våre 500 000 medlemmer. Dette er det politiske rammeverket som NAF arbeider etter, utformet på bakgrunn av medlemsundersøkelser og innspill fra våre 71 lokalavdelinger over hele landet.

Infrastruktur

NAF vil at:

 • De offentlige bevilgningene til infrastruktur økes og gjøres uavhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet
 • Planprosessen effektiviseres og statlig infrastruktur underlegges statlig planmyndighet
 • Drift og vedlikehold av infrastruktur løftes, og forfallet på vei, fergemateriell og banenettet elimineres
 • Veinormalene gjøres bindende og skal fungere som minstekrav for veinettet
 • Intelligente transportsystemer (ITS) og ny teknologi som gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet må tas i bruk. Samtidig må hensynet til personvern ivaretas.

Trafikksikkerhet

NAF vil at: 

 • Veieier skal ha objektivt ansvar for skader som skyldes mangelfullt vedlikehold
 • Trafikkopplæringen styrkes for alle aldersgrupper
 • I områder med blandete trafikantgrupper skal det tas spesielt hensyn til myke trafikanter ved utformingen av veimiljøet
 • Gang- og sykkelveinettet utbedres og orlenges, og drift- og vedlikeholdskrav skal oppfylles
 • Arbeidet med etablering av midtrekkverk, rydding av sideterreng, bredere veiskuldre og å skille ulike trafikantgrupper økes kraftig
 • Tiltak iverksettes for å få ned gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge, blant annet ved å øke vrakpanten til 6000 kroner innen 2020
 • Tiltak iverksettes for å redusere antall MC- og mopedulykker
 • Arbeidet med ras- og tunnelsikring økes kraftig, og nødnettet må fungere
 • Kontroller av tungtransport økes

Avgifter

NAF vil at:

 • Avgiftssystemet skal bidra til å redusere de totale utslippene fra transportsektoren og gi sikrere kjøretøy
 • Samlet avgiftsnivå for bil reduseres, med vekt på kjøps- og eieavgiftene
 • Bruken av bompenger avvikles ved at andre finansieringsløsninger fases inn
 • Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler opprettholdes til disse er konkurransedyktige på markedet

Bytransport

NAF vil at:

 • Det etableres reelle omkjøringsmuligheter utenom byene for gjennomgangstrafikk og godsterminaler må lokaliseres utenfor bykjernene
 • Staten tar ansvar for finansiering av større infrastrukturprosjekter, herunder kollektivprosjekter, i byområdene
 • Kollektivtilbudet gjøres konkurransedyktig med privatbilen i byområdene
 • Det etableres tilstrekkelig med innfartsparkeringsplasser langs hovedårene med et godt overgangssystem til kollektive transportmidler
 • Kommuner i byområdene skal inngå forpliktende arealbruksplaner som sørger for at bilavhengigheten reduseres
 • Eventuell innføring av køprising skal følge vegtrafikklovens § 7a med tilhørende forskrifter, og skal ikke forenes med innkreving av bompenger etter veglovens § 27

Miljø og klima

NAF vil at:

 • Standardiserte ladestasjoner og fyllestasjoner for alternativt drivstoff må gjøres tilgjengelig på lik linje med fyllestasjoner for fossilt drivstoff
 • Det tilrettelegges for at klimautslippene fra transport går ned på en måte som ivaretar vårt behov for mobilitet
 • Bruken av veisalt reduseres, og at det utvikles og tas i bruk bedre og alternative metoder
 • Det gis incentiver for å elektrifisere ferjer, næringskjøretøy og jernbanelinjer, forsyne skip med landstrøm og få mer gods over på sjø og bane
 • Banenettet rustes opp, spesielt rundt, mellom og i de største byene