Siden 2013 har vi undersøkt nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nettop dette.  Den utføres annethvert år av TNS Kantar på oppdrag fra NAF.

Hovedfunn 2019:

  • Norge trafikanter er generelt ganske fornøyde med hverdagsreisen sin.
  • Det er et ønske om at politikerne prioriterer kollektivtransport, vedlikehold av eksisterende veier, tog og sykkel foran utbygging av nye veier. 
  • Bilen er det overlegne transportmidlet for å få hverdagsreisen til å gå opp, men norske trafikanter ønsker å reise mer med kollektiv hvis tilbudet blir bedre. 
  • Bilen er spesielt viktig i distriktene, mens trafikantene i byene bruker et bredere spekter av transportmidler. 
  • Støtten til bompenger er fallende 
  • Flere norske trafikanter ønsker elbil som sin neste bil. Dette er spesielt tydelig i storbyene. 
  • Over halvparten av norske trafikanter er enige om at klimagassutslipp fra persontransporten er et problem. 

 

Trafikant_fremtiden.jpg

Mer enn én av tre elbilister er positive til å reise i selvkjørende biler. Kun en av fem eiere av diesel- og bensinbiler sier det samme.

Trafikantundersøkelse fra hele landet

Trafikantbarometeret er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, som i 2019 ble utført i perioden januar – februar. Totalt har 3975 personer deltatt i 2019-undersøkelsen. I tillegg til et landsrepresentativt utvalg, har vi brukt ekstra store utvalg i storbyene for å sikre valide resultater 

Kartlegger hvert andre år

NAF har gjennomført denne undersøkelsen blant norske trafikanter annet hvert år siden 2013. Spørsmålene kartlegger blant annet hverdagsreisen med bil, kollektiv, sykkel og gange, trafikantenes forhold til ny teknologi, tidsbruk og politiske prioriteringer. I tillegg får respondentene fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø noen ekstra spørsmål om hvordan det er å være trafikant i disse byene. Spørreundersøkelsen kan brytes ned på bileierskap, transportmiddelvalg, kjønn, livsfaser og alder, region, pendling og inntekt. 

God mobilitet i byen og i distriktet

Irapportene presenteres et lite utvalg av resultatene. NAF har i 2019 valgt å legge vekt på nødvendigheten av å legge til rette for god mobilitet både i byen og i distriktet. 

Har du spørsmål til bruk av funnene eller ønsker mer innsikt i tallene?

Her er våre kontakterpersoner om Trafikantbarometeret:

  • Fagkontakt: Line L. Osfoss  og Kathinka Thilert
  • Mediekontakt: Ingunn Handagard