2 av 5 stod uten løsning

Det er nå viktig å evaluere hvordan dette tiltaket fungerte for å bedre luftkvaliteten i Oslo. NAF mener at det burde vært et bedre tilbud på plass, som kunne gitt flere et godt alternativ til bilen. For slett ikke alle hadde en løsning på dieselkrisen: nesten 40 prosent av de som ble berørt av forbudet, oppga at de ikke hadde en løsning, mens 18,3 prosent svarte «vet ikke» på spørsmålet.

Kollektivt og hjemmekontor ble redningen for mange. Av de som hadde tenkt ut en løsning, var det kollektivt 31,1 prosent, hjemmekontor 12 prosent, sykle 2,7 prosent, eller rett og slett ta beina fatt 9,1 prosent, som ble svaret.

- Politikerne må ta inn over seg at når de innfører så sterke begrensninger på folks mobilitet, må de også tilby alternativer. NAF er svært skuffet over at byrådet ikke gjorde noe for å legge til rette for de som ikke har noe godt alternativ til bilen, sånn som økt tilbud av innfartsparkeringer med shuttlebusser, sier Sagedal.

Økt reisetid

En av fire (26 %) av de som ble rammet, oppga at de kom til å bruke en time ekstra på hverdagsreisen under dieselforbudet, og to av tre (64 %) ville bruke mer enn en halvtime ekstra.

Ikke god nok informasjon

68,6 prosent svarer at de ikke har fått god nok informasjon om forbudet.

- Folk har ringt oss og ikke visst hva de skulle gjøre. Her har kommunen mye å gå på når det gjelder informasjonsarbeid. Vi i NAF har stått på og svart folk så godt vi kan, og også informert gjennom nyhetsbrev, men folk sitter med mange spørsmål, sier Sagedal. - Ikke minst har vi også fått spørsmål om effekten, folk lurer rett og slett på om dette er rett tiltak for å få redusert luftforurensningen, sier Sagedal.

Langsiktige tiltak

NAF har tidligere pekt på viktigheten av landstrøm til skip, vasking av veier og å få ned vedfyringen som viktige tiltak for å bedre lufta på lang sikt.

- Det er de langsiktige tiltakene som virkelig vil gjøre en forskjell i byene, sier Sagedal.

Hva nå for diesel?

Hele 76,4 prosent av de spurte oppga å disponere en diesel-bil. NAFs medlemsundersøkelse viser at selv om salget av dieselbiler har gått ned de siste årene, er det svært mange som eier en slik bil.

- Vi får mange medlemshenvendelser som går på hva som nå skjer med dieselbilene. Folk lurer på om de vil få solgt den gamle bilen. Vårt råd er at det ikke bør være grunn til panikk. Dieselbilen er fortsatt et godt alternativ for de som bor på landet og kjører langt, understreker Sagedal.

Det denne medlemsundersøkelsen viser, er at også mange i og rundt byene eier dieselbil.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen ble gjennomført blant NAF-medlemmer i Oslo og omkringliggende områder. Om lag 4000 personer besvarte undersøkelsen, som ble sendt ut med nyhetsbrev med informasjon om dieselforbudet.
  • Undersøkelsen ble besvart 16. og 17. januar.
  • Blant alle spurte svarte 42,4 % at de be rammet av dieselforbudet. 46,5 prosent av de under 60 år ble rammet. 56 % av de som bodde i Oslo svarte at de ble rammet
  • 26 % av de som ble rammen svarte at de ville få mer enn en time (tur/retur) ekstra reisevei. 20% oppga at reisetiden ville bli uendret, 5 % mer enn 15 minutter mer, 15 % ville bruke 15-30 minutter mer, 19 %
  • 40 % av de som svarte oppga Oslo som bostedskommune, og 60 % av respondentene oppga at de jobbet i Oslo.