Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) har testet at bilene overholder utslippskravene og at innstallering av programvaren ikke endrer bilens drivstofforbruk og ytelse nevneverdig. KBA har gitt ny godkjenning til et stort antall ulike varianter av de berørte bilmodellene, og det har derfor vært en lang og tidkrevende prosess. 

For norske bileiere betyr dette at programvaren som Volkswagen vil sette inn i bilene er godkjent og at den norske importøren Harald A. Møller har fått klarsignal til å utbedre de resterende bilene.

NAF deltar i testing av berørte biler

KBA har kun kjørt en syklustest på bilene. De har ikke testet hvordan endring av programvaren påvirker bilens drivstofforbruk, utslipp og ytelse ved mer realistisk kjøring og ved bruk på veien. NAF har vært med på slike tester i regi av den internasjonale bilorganisasjonen FIA og vår tyske søsterorganisasjon ADAC. Testene viste minimale endringer i utslipp, drivstofforbruk og ytelse, og gir foreløpig ikke grunn til bekymring for bileierne.

Det vurderes å teste flere bilmodeller for å se på langtidseffekter av programvareendringene. NAF vil delta i testprogrammene på vegne av våre medlemmer.

«Hvorfor gjør ikke norske myndigheter noe?»

Vi får mange telefoner og e-poster om VW-saken, og mange spør hvorfor ikke norske myndigheter gjør noe. Hvorfor krever de ikke kompensasjon for brudd på regelverket direkte fra Volkswagen eller fra Harald A. Møller som er den norske importøren?

Etter dagens EU-system er det myndighetene i det land der bilen er godkjent, som skal sanksjonere selskap som bryter godkjenningsreglene. I denne saken betyr det at det er tyske myndigheter og det tyske biltilsynet som skal holde Volkswagen ansvarlig. Det gjenstår å se hva de vil gjøre i saken.

Er dette en god løsning? NAF synes ikke det. Vi vil ha et større press på selskap som bevisst bryter reglene slik VW har gjort og vi vil at norske myndigheter engasjerer seg direkte. Vi vet at det jobbes i EU-kommisjonen med å få til systemer som sanksjonerer hardere, der alle land som har importert berørte biler skal få anledning til å sanksjonere direkte. Vi skulle gjerne ha sett at norske myndigheter engasjerte seg langt mer aktivt i den saken og at de var like offensive som amerikanske myndigheter.

Erstatning til bileierne

Mange spør oss om ikke Volkswagen må betale erstatning til hver enkelt bileier, slik de har gjort i USA.  NAF er i utgangspunktet enige i at det vil være rimelig at Volkswagen kompenserer alle berørte bileiere i denne saken, ikke bare amerikanske bileiere.

Utfordringen er at det er andre regler for erstatning i Norge enn i USA. Amerikanerne kan slå i bordet med det de kaller erstatning for «tort og svie». I norsk og Europeisk rett er regelverket bygget opp slik at forhandler/ produsent/ importør først skal få en anledning til å utbedre feil som påvises, og man har ikke noe klart hjemmelsgrunnlag for å kreve erstatning for «tort og svie». NAF vil uansett fortsette å se på dette spørsmålet.