Regjeringen sier de skal betale halvparten av utbygginger som er av nasjonal betydning. Det er positivt, men er det nok? Transportløsningene for fremtiden krever nemlig at Staten tar et langt større ansvar enn nå.

Koster i investeringer, men gir samfunnsøkonomisk gevinst

Ingen er tjent med kø, kork og kaos. Det er avgjørende at folks hverdagsreiser blir så smidige som mulig. Dette vil lette den såkalte «tidsklemma» vi alle opplever hver eneste dag, og arbeidsgiverne vil tjene på at arbeidstakerne kommer tidsnok til jobben. Dessuten slipper biler i kø ut mer CO2 og NOx. Gode løsninger på fremtidens trafikkutfordringer finnes. Det koster i investeringer, men det gir samfunnsøkonomisk gevinst og et bedre liv for norske trafikanter.

Ikke én løsning, men en kombinasjon av løsninger

Løsningen er å satse på flere grep samtidig. Mer og bedre kollektivtransport må bygges. Vi må ha flere og sikre sykkelveier, og det må gjøres noe med veiene. Det er også avgjørende at finansieringen er langsiktig og sikker, for kommunene har ikke midler til dette selv. Bare i Oslo beregner Ruter at det trengs 30 milliarder kroner for å imøtekomme befolkningsveksten. Bergen, Stavanger, Moss, Skien, Trondheim, Bodø.  Ja, det er mange byer som må få et kraftig løft dersom statens egne målsettinger om null vekst i personbiltrafikken skal nås.

Innfartsparkeringer er effektivt

Ett effektivt tiltak er innfartsparkeringer. NAFs modell er unik. Vi vil ha innfartsparkeringer langs hovedveiene inn mot byene. De skal skiltes med sanntidsinformasjon som viser tidsbruken for å kjøre bil og hva man sparer på å parkere bilen og heller ta buss inn til sentrum. Da kan trafikantene ta valget sitt der og da. Tre viktige forutsetninger for å lykkes er at det er ledige plasser, at det er gratis og at bussene kjører  hyppig i sammenhengende kollektivfelt inn til byen. Det beste fra bilen kombineres med det beste fra kollektivtransport for de trafikantene som er avhengig av bil på deler av sin hverdagsreise.

Krever helhetlig plan og sikker finansiering

En slik løsning krever en helhetlig plan og sikker finansiering. Parkeringsplassene vil ligge i andre kommuner enn byen de skal avhjelpe. Veiene med bussfilene vil stort sett være på riksveier. Derfor sitter staten som ansvarlig med nøkkelen til å få dette til. Svært få strekninger har i dag sammenhengende bussfelt helt inn til bysentrum. Når det gjelder arealer til parkeringsplasser må det være et samspill mellom kommune og stat.

Vi mener at staten må ta lederrollen for å løse storbyområdenes utfordringer. Uten en løsning her, vil det bli kaos.