I et oppslag i Aftenposten er det et svært negativt fokus på de nye reglene for parkering. Her omtales hovedsakelig økningen i bøtesatsene som gjelder for de grove overtredelsene og for parkering i strid med trafikkreglene. Vi er overrasket over den negative vinklingen på de nye parkeringsreglene. Etter mange års tautrekking i bransjen, er vi glad for at vi endelig får på plass etterlengtede forbedringer som NAF har jobbet for.

Enkle, like og forutsigbare regler

Det nye regelverket gir enkle, like og forutsigbare regler for all offentlig og privat vilkårsparkering. Til nå har kommunen hatt sine regler, og de private gjerne noen andre. For forbrukerne har det vært en jungel å orientere seg i. Et likt regelverk for all parkering, gjør dette mye klarere. 

Mange har opplevd å komme tilbake til bilen idet parkeringen akkurat  har gått ut. En gul smal lapp kunne allerede ha funnet veien til frontruta.  Nå innføres det en 5-minutters regel som gir deg en god tidsmargin fra parkeringstiden går ut til det kan ilegges bot. Dette er en forenkling som vi tror vil redusere antallet konflikter om parkeringsbøter. 

Ikke trukket lapp på gratisparkering - 300 kr i bot

Et av de viktigste punktene er at vi får like bøtesatser som klart skiller mellom mindre overtredelser og grove overtredelser. Mange har opplevd det som svært urettferdig at de skal «straffes» hardt for ikke å ha trukket lapp på gratisparkering. Dette har vært en stor kilde til konflikter. Nå blir det en rimeligere kostnad for dette, på 300,- kroner. 

Brudd på vilkår - 600 kr

Den vanlige satsen for å bryte parkeringsvilkårene er 600 kroner. Har du for eksempel stått for lenge på parkeringsplassen, så er det altså den satsen som gjelder. Mange av de private parkeringsselskapene har operert med en høyere pris. Nå skal prisen være den samme for alle selskapene.

Parkere på HC-plass - 900 kr

Den høye bøtesatsen på 900 kroner, skal kun gjelde for brudd på vilkårsparkering dersom du parkerer ulovlig på plass for forflytningshemmede. Vi mener det er en vesensforskjell på dette, og det å glemme å trekke lapp på gratisparkering.

Parkere i strid med trafikkreglene - 900 kr

Samtidig har Stortinget bestemt å øke den generelle bøtesatsen for parkering i strid med trafikkreglene, for eksempel dersom du parkerer i fotgjengerovergang, på sykkelsti, på sted med parkering forbudtskilt og så videre. Her har bøtesatsen lenge vært 500 kroner, men Stortinget har nå bestemt at denne satsen skal heves til 900 kroner. 

Bedre beskyttelse av forbrukeren

Til slutt, hvis du skulle være uenig i en ilagt bot, er du nå bedre beskyttet som forbruker. Alle parkeringsselskap, offentlige og private, må være tilsluttet parkeringsklagenemnda. Vi vet at mange useriøse aktører bevisst har valgt å stå utenfor klagenemnda. Nå må de innordne seg i nemnda på linje med andre aktører, og vi håper at det vil sikre en ryddig opptreden fra hele bransjen.

Det er med andre ord en kjensgjerning at de groveste overtredelsene blir dyrere, slik Aftenposten skriver. Men det må ikke ta fokus fra de mange fordelene for forbrukerne i det nye parkeringsregelverket. Regelverket har nå endelig blitt mer forståelig og rettferdig.