Nå er det veivedlikeholdets tur  

NAF kjemper for bedre vedlikehold av veiene. Det er vårt viktigste krav til en ny regjering. Spesielt gjelder det fylkesveiene, hvor forfallet er enormt. Gjennom valgkampen har NAF løftet frem dette gjennom en digital kampanje og lokale aksjoner på flere nedslitte veistrekninger.  

Les mer om kampanjen "Veiene skriker" her.   

Både Ap, SV og Sp er positive til å styrke veivedlikehold. Men penger kan som kjent bare brukes en gang, og i de årlige budsjettene konkurrerer vedlikehold med penger til bypakker og til bygging av nye veier. Veivedlikehold får derfor sjelden den oppmerksomheten og de ressursene som faktisk trengs for å gjøre noe med problemet.  

NAF lover å minne partiene som skal danne flertall på deres løfter om «et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene», slik Ap skriver i sitt program, og et nytt vedlikeholdsprogram «for å redusere vedlikeholdsetterslepet betydelig [og] satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier» slik Sp lover.  

emoji 6 alt 2-1200px.jpg

VEIENE SKRIKER: NAF har aksjonert mot dårlige veier en rekke steder i landet den siste tiden.

Moms på dyre elbiler?  

Både Ap, SV og Sp er enige om å innføre full moms på elbiler, med et fribeløp på 600 000 kroner. Det betyr at det kun er beløpet over 600 000 kroner som får moms. Spørsmålet er derfor ikke om det skjer, men når momsen innføres.  

Regjeringen Solberg har sagt at de ikke foreslår moms på noen elbiler fra 2022 når de legger fram statsbudsjettet i oktober. Det er derfor åpent om de rødgrønne vil velge å endre dette allerede fra neste år.  

Under en NAF-debatt i Arendalsuka sa Senterpartiets Marit Arnstad at om ikke Solberg foreslår moms i 2022 er sannsynligheten stor for at de rødgrønne heller ikke gjør det, men venter til 2023. Norge har søkt om – og fått godkjenning fra EU til – å ha momsfritak på elbiler ut 2022.  

Dyrere ladbare hybrider og bensin- og dieselbiler 

Både Ap og SV har sagt at de vil øke avgiftene på ladbare hybrider. Kun Senterpartiet har sagt nei til en slik økning. Den ladbare hybriden er i dag er den største salgskonkurrenten til elbilen. Målet til politikerne er at innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler, i praksis elbiler.

Det er derfor en fare for at avgiftene på ladbare hybrider vil øke og gjøre dem dyrere å kjøpe, med mindre Senterpartiet vinner gjennom i forhandlingene. Det er dårlig nytt for norske bilkjøpere og NAF vil kjempe mot en slik avgiftsøkning.

Det samme gjelder for nye bensin- og dieselbiler, spesielt de bilene som slipper ut mye CO2. Både Ap og SV ønsker å øke avgiftene på disse. Spørsmålet er hvor stor tyngde Senterpartiet legger i forhandlingene.  

Salg av nye bensin- og dieselbiler går uansett mot null, samtidig som flere og flere i distriktene begynner å kikke på elbil.  Momsfritaket på elbil er viktig for å unngå avgiftsendringene både på ladbare hybrider og bensin- og dieselbiler. Derfor er fortsatt momsfritak i 2022 viktig.  

Bedre ladetilbud langs veiene 

En ny samferdselsminister kommer til å legge fram en nasjonal strategi for flere hurtigladere langs veiene. Det har partiene som har flertall etter valget lovet. NAF har jobbet for en slik plan i lang tid, og pekt på at det mangler nærmere 1100 hurtigladere langs veiene. Mange av disse på viktige hovedfartsårer, som Oslo-Kristiansand og Oslo-Trondheim.  

Ett mulig grep i en slik ladeplan kan være å gjøre det billigere for ladeoperatører å bygge ladestasjoner, slik Ap og SV har sagt at de vil. De «anbefaler at det etableres en utjevnings/tilskuddsordning for høye anleggsbidragsutgifter som ladebransjen kan gjøre nytte av i de tilfeller høye anleggsbidragsutgifter ikke gjør det ulønnsomt å etablere tilbud om lading».  

Ap og SV er også enige om å endre strømregningen til de som bygger ladestasjoner, ved å «…revidere regelverket for effekttariffer i nettleien og anleggsbidrag». 

Lading må på plass om politikerne selv skal lykkes med målet om å kun selge nullutslippbiler som nye biler i 2025. Kan ikke folk lade batteriene på bilen enkelt, vil man mislykkes i å nå dette målet. 

Nissan_Leaf_40_ladestasjon-1200px.jpg

ETTERLYSER NY STRATEGI: Norge trenger nærmere 1100 flere ladestasjoner.

Styrket reisefradrag

 Både Ap og Sp har lovet bedre reisefradrag for pendlere. Ordningen har blitt kuttet i siden 2013, slik at andelen som kan bruke ordningen er falt fra 16 til ni prosent av folk i arbeid. Styrket reisefradrag er ett av NAFs fire hovedkrav til en ny regjering.   

Bedre pendlerparkering  

Ap, SV og Sp er enige om at de «…ønsker å tilrettelegge for bruk av kollektive transportmidler for folk flest bl.a. gjennom utbygging av pendlerparkering ved kollektivknutepunkter, økte jernbaneinvesteringer og å redusere avgiftene på å reise kollektivt.»  

Innfartsparkeringer er viktige for å lette pendlernes hverdag, mener NAF. 

Veiprising blir utredet  

Hvordan skal avgiftene for å bruke bilen se ut fremover når bilene i mindre og mindre grad bruker bensin eller diesel? Det kan bli billigere enn i dag å kjøre bil i distriktene, fordi veiprising er et mer finmasket instrument for å sette en pris på miljøbelastningen ved bilkjøring. Ulempen er at det mange steder kan bli dyrere å kjøre bil enn i dag, spesielt for elbiler.

Om veiprising kommer i stedet for bompenger, eller i tillegg til bompenger, er et åpent spørsmål. Svaret på hvordan et slikt system i sum skal virke ligger i en utredning. En slik utredning har NAF støttet, under forutsetning at bilavgiftene med et veiprisingssystem ikke skal øke. Alle partiene på Stortinget unntatt Frp er positive til en slik utredning. 
 

Dyrere bensin og diesel – unntatt distriktene og unntatt for biodrivstoff 

Ap og SV er for å øke drivstoffavgiftene fram mot 2030 av hensyn til klima, mens Senterpartiet er mot. Ap har lansert et forslag om å skjerme distriktene mot økninger i drivstoffavgiftene fordi distrikts-Norge er avhengige av bilen og det fortsatt er få elbiler og svakere ladeinfrastruktur der. 

Dette kommer mest sannsynlig til å bli løsningen, med forbehold om at EU sier nei. Det er usikkert når en slik løsning kan være på plass, siden den må godkjennes av EU først.  

Ap, SV og Sp er enige om at omsetning av avansert biodrivstoff ut over omsetningskravet fritas for avgift Ap og Sp er enige om at de vil «sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren». Både Ap, SV og Sp er enige om at det må komme flere fyllestasjoner for biodrivstoff enn i dag.  

Hva skjer med bompengene med en rødgrønn regjering?  

Senterpartiet har programfestet at de vil redusere bompengene, men på mange måter vil et regjeringsskifte neppe bety så mye fra eller til. Det er fordi bompengenivået er «låst», både langs landeveien og i byene .  

Utviklingen i bompenger som tas inn vil være avhengig av spesielt tre ting:  

 • Takten på nybygging av veier. Her har spesielt Ap og SV ulikt syn. 
 • Hva som skjer med bompenger i byene, som vil bli resultatet av forhandlinger i bypakker mellom den enkelte byen og staten. Det vi vet er at når antall byer som knyttes til ordningen øker, øker også det samlede bompengenivået.  
 • Veksten i andel elbiler gjør at dagens regel med maksimum halv takst for elbiler står under press. Det kan enten bety økte bomsatser for elbiler framover, eller at stadig færre bensin- og dieselbilister betale mer i bompenger. Dette er bakgrunnen for at NAF har krevd en bompengegaranti fra en ny regjering. 

Andre saker:  

 • Bedre skilting til ladeplasser: Ap, SV og Sp er enige om at «… det bør bli enklere å få innvilget søknader om plassering/bruk av skilt 609 Hurtiglading av motorvogn i tilknytning til ladetilbud etablert langs riks- og fylkesveier.» 
   
 • Bygge ut strøm når man bygger nye veier: Ap, SV og Sp er enige om at «…offentlige byggherrer i større grad sørger for samordning slik at infrastruktur for etablering av ladetilbud etableres parallelt med utbygging/rehabilitering av annen infrastruktur på veiområdet.» 
   
 • Elektrisk transportplan: Ap og SV er enige om å lage en «elektrisk transportplan», etter modell av Nasjonal Transportplan.  
   
 • Dyrere med fossil leasing? Ap og SV er enige om å «gjennomgå skattereglene til biler med utslipp slik at vi også sikrer en helektrifisering av leasing- og næringsmarkedet» 
   

Kilde: Alternative statsbudsjetter Ap, SV og Sp, samt Stortingets behandling av Klimaplanen og Nasjonal Transportplan.