Oslo kommune la forslaget om dieselforbud ut på høring våren 2011. I vår høringsuttalelse skrev vi: «NAF kan ikke se at det ligger en god analyse av virkningene som forventes ved de ulike tiltakene i forskriften. Vi oppfordrer Oslo kommune til å gjøre grundige vurderinger av hva som faktisk vil fungere. Å innføre tiltak som gir lite reduksjon, men store konsekvenser for trafikantene er ikke veien å gå.» Vi la også vekt på utfordringen med informasjon til bilistene og praktisk gjennomføring.

For lettvint og for lite effekt
I etterkant av dette ble det heldigvis gjort en konsekvensanalyse, den viste at forbud mot dieselbiler kun ville gi en reduksjon i utslippene av nitrogendioksid (NO2) på 1-2 prosent. Likevel gjorde bystyret i Oslo vedtaket om dieselforbud.

NAF var i flere debatter om temaet etter dette, blant annet på NRK. Vi understreket at «det blir for lettvint og gir for lite effekt å legge alt ansvar på de mange som bruker bil daglig for å få hverdagen til å gå rundt».

Staten så samme utfordringer som NAF
Heldigvis ble det klart i slutten av januar at Staten setter foten ned. I et brev til Oslo kommune skriver Statens vegvesen at «etter en helhetlig gjennomgang av de trafikale konsekvensene ved å innføre de restriksjoner Oslo kommune har vedtatt vedtak om, viser at det er for komplisert å iverksette kjøreforbud for kjøretøy som benytter diesel, til at Statens vegvesen vil innføre dette på riksvegnettet i Oslo.»

Staten mener det blir altfor komplisert med et dieselbilforbud både når det gjelder informasjon og trafikksikkerhet. I NAF er vi fornøyde med at myndighetene også ser dette.