Kort om saken:

  • VW har tidligere installert ulovlig programvare i et stort antall biler. 
  • Omkring 430 000 bileiere står bak massesøksmålet mot VW i Tyskland.
  • Norske statsborgere vil ikke få noen kompensasjon fra VW.

430 000 bileiere står bak massesøksmålet

Vi har tidligere omtalt saken der den tyske forbrukerorganisasjonen VZBV og samarbeidspartneren ADAC i desember 2018 inviterte berørte bileiere fra Europa til å bli med på et massesøksmål mot VW i Tyskland. Det totale antall deltakere i søksmålet skal være på omkring 430 000. Formålet med søksmålet var å få avklart om det var rettslig grunnlag for å holde VW ansvarlig for eventuelle tap som bileierne hadde blitt påført i forbindelse med at VW hadde installert ulovlig programvare i et stort antall biler. 

Nå har VZBV og ADAC inngått et forlik med VW. Resultatet av forliket er at VW skal betale kompensasjon til en rekke berørte bileiere, men kun til de som var tyske borgere på kjøpstidspunktet. (Dette skal ifølge VZBV gjelde omkring 260 000 tyske borgere.) Her er de viktigste sidene av forliket: 

  • VW skal betale opptil 830 millioner euro i kompensasjon, De som mottar kompensasjon får mellom 1350 og 6257 euro, avhengig av bilens årsmodell og alder. 
  • Kompensasjon blir kun gitt til bileiere som var tyske borgere på tidspunktet for kjøp av bilen, og som kjøpte bilen før 1.januar 2016. 
  • VW påtar seg kostnader for individuell juridisk bistand på opptil 190 euro. 
  • Deltakere i massesøksmålet som ikke ønsker å akseptere tilbudet, kan fremme individuelle krav mot VW innen utgangen av oktober 2020. 
  • Deltakere i massesøksmålet som var utenlandske borgere på kjøpstidspunktet og/eller som kjøpte bilen etter 1.januar 2016, og som dermed ikke tilbys kompensasjon i forliket, må fremme sitt krav mot VW individuelt.  

Hva betyr dette for norske deltakere i massesøksmålet?  

Forliket betyr for det første at norske borgere som deltar i massesøksmålet ikke vil få noen kompensasjon fra VW som en del av forliket. (Med mindre de var registrert som tyske borgere da bilen ble kjøpt.) For det andre så innebærer forliket at VZBV og ADAC trekker tilbake sitt søksmål mot VW. Som en konsekvens av dette vil deltakere som ikke blir tildelt kompensasjon i forliket, heller ikke få avklart spørsmålet om rettslig grunnlag for en eventuell kompensasjon. Det vil ikke bli avsagt en dom i saken som avklarer dette spørsmålet, og som norske deltakere kunne ha brukt til å fremme et krav mot VW, slik det var forespeilet fra VZBV og ADAC sin side.  

Vi i NAF forstår det også slik at forliket innebærer at norske borgere som deltok i massesøksmålet må fremme et krav mot VW på egenhånd, dersom de ønsker å gå videre med sin sakEt individuelt krav mot VW må fremmes innen utgangen av oktober 2020 ifølge forliket. 

Vi har kontaktet VZBV og ADAC for å få avklart om organisasjonene vil gi videre bistand til norske borgere, inkludert om de vil bistå dem i å fremme individuelle krav mot VWSvaret fra ADAC er at det ikke vil bli gitt bistand til norske borgere som vil gå videre med et søksmål mot VW. 

Hvorfor har VZBV og ADAC akseptert forliket? 

VZBV og ADAC er svært tilbakeholden med å begrunne hvorfor de har akseptert et forlik som kun begunstiger tyske borgere. VZBV skriver på sine nettsider at det bare er sikkerhet for at tysk lov gjelder for tyske borgereUt over dette gis det ingen forklaring på hvorfor forliket ikke ivaretar utenlandske borgeres interesser. NAF har stilt spørsmål til VZBV og ADAC om dette. 

Norsk foreldelsesfrist kan ha blitt avbrutt gjennom søksmål i Tyskland 

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Etter § 23 i foreldelsesloven får avbrudd av foreldelsesfrist virkning i Norge ved såkalte fristavbrytende skritt i utlandet (eksempelvis søksmål), dersom dette skjer "i fremmed stat, hvor det er rimelig verneting for saken". Vi vurderer det slik at det kan være en mulighet for at massesøksmålet i Tysland kan ha fristavbrytende virkning også i forhold til norsk foreldelseslov.

I så fall betyr det at norske borgere som deltar i gruppesøksmålet i Norge også kan ha avbrutt foreldelsesfristen for sin sak i Norge, og at de dermed kan følge opp søksmålet i NorgeVi tar forbehold om at vi ikke kjenner detaljene i denne saken. Dette er også spørsmål som vi synes det er naturlig at VZBV og ADAC kan svare på overfor norske borgere som er invitert til å delta på massesøksmålet, og vi har utfordret organisasjonene på dette.