Det viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF.

— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

I fjor ble det solgt omkring 40.000 elsykler i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at det kan gå mot et nytt gullår for elsykkelen i 2017. Bare i løpet av de tre første månedene i år ble det importert over 12.000 elsykler, importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

I NAFs undersøkelse sier 4 av 10 over hele landet at elsykkelen kan erstatte noen av transportmidlene de bruker til vanlig. Selv på landsbygda mener 32 % at de kan bruke elsykkel til hverdags. I mer tettbygde strøk er tallene enda høyre med 43 % for bystrøk og 47 % for storbystrøk.

— Elsykkel har helt klart potensiale for å løse en del av problemene vi har både med trengsel og forurensning rundt i landet, sier Sagedal.

Når vi vet at 31% av de som bor i spredtbygde strøk har under 10km reiselengde hver dag, og ytterligere 18% har mellom 11-og 20 kilometer totalt i reiselengde (tur/retur) er det klart at det er et uforløst potensiale her.

Viktige tiltak

NAF understreker betydningen av gang- og sykkelveier og ikke minst trygge parkeringsmuligheter for at den positive utviklingen skal fortsette.

55% i distriktene mener at et av de viktigste tiltakene for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er å få bygget flere separate gang-og sykkeltraseer, 34% mener flere fortau må til.

I tillegg oppfordres det til å bruke mer sykkel i hverdagen, men det er ikke gode og sikre nok parkeringsmuligheter. NAF mener muligheten for trygg lagring med hensyn til vær og batterilading har mye å si.

— Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi - her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen, avslutter Sagedal.

En følge av mangelfulle sykkelparkeringer er at det blir stjålet flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt. Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, og spesielt de store byene er utsatt. Dette må det gjøres noe med, da antallet elsykler i landet vårt øker så enormt.


Om undersøkelsen, Trafikantbarometeret 2017

Trafikantbarometeret 2017 er en landsrepresentativ undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF, Norges Automobil-Forbund. Undersøkelsen er gjennomført på et vilkårlig landsrepresentativt utvalg på 1003 web-intervjuer, trukket fra TNS Gallups web-panel bestående av nærmere 44.000 respondenter. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi. I tillegg er det gjennomført en regional supplering av respondentene slik at resultatene er representative også for Norge inndelt i ti regioner (Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark), og for utvalgte storbyer (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø). Totalt har mer enn 4600 personer svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført i perioden mars-juni 2017.

Spørsmålet stilt i undersøkelsen: Kan elsykkel erstatte noen av transportmidlene du bruker på dine hverdagsreiser?