Endelig ny, mer rettferdig parkeringslov

I 2016 ble den nye parkeringsloven vedtatt, og den trådte i kraft 1. januar 2017. Loven gir like regler for offentlige og private parkeringsplasser, mer forutsigbare bøtesatser, og 5 minutters «parkeringsamnesti» når du skal hente bilen. Dette er noe NAF har jobbet med i mange år. Den nye loven er en nødvendig opprydding i en bransje som har vært preget av et uryddig regelverk og aktører som har visst å utnytte dette. Nå får forbrukerne ett sett regler å forholde seg til, og bøtesatser som står bedre i forhold til overtredelsen. I tillegg opprettes en egen parkeringsklagenemd. 

Skal støtte en god overgang til DAB

I disse dager forberedes slukking av FM-nettet. NAF følger nøye med når Nordland som første fylke går over til DAB. I 2016, og spesielt gjennom høstmånedene, har DAB vært høyt på agendaen hos NAF. Bare i november kommenterte vi DAB-overgangen i media i snitt tre ganger per dag. 

Vi har gjennomført målinger av opplevd dekning flere steder, oppfordret medlemmene til å sende inn rapport der de opplever dekningsbrudd, sjekket prisene på ettermontering av DAB-mottaker i bil, og vært i samtaler med NRK, Digitalradio Norge og Kulturdepartementet for å sikre at overgangen blir så god som mulig. 

Engangsavgiften går i riktig retning

Fra oktober til desember var vi også tungt inne i debatten rundt statsbudsjettet for 2017. Slaget stod om drivstoffavgiftene. NAF mener at økningen rammer distriktene og de som ikke har noe alternativ til bilen. Derfor har vi bedt om en utredning av intelligent, ikke-sporbar veiprising som alternativ til dagens system. Det har fått gehør hos et flertall av stortingspartiene, men i dette budsjettet ble det kun til at veiprising for tungtransport skal utredes. 

Likevel ga statsbudsjettet oss flere seire. Engangsavgiften blir redusert for en rekke vanlige familiebiler med lavere utslipp av klimagasser. Omleggingen av avgiften fortsetter fra vekt og hestekrefter, til avgift på utslipp. Dette er en riktig dreining. Kjøpsfordelene for elbil fredes frem til 2020, noe som er viktig for konkurransekraften for elbilene. Forutsigbarhet i avgiftssystemet er viktig for den enkelte som skal kjøpe bil. 

Vi ser også at regjeringen igjen opprettholder et godt nivå på bevillingene til veivedlikehold. Forfallet på riksveinettet er stanset, og nå venter vi på at regjeringen tar samme grep når det gjelder fylkesveinettet. Det er viktig for trafikksikkerheten og mobiliteten i distriktene.  

Bedre hverdagsreiser

Et av våre viktigste budskap gjennom året har vært at folks mobilitet må opprettholdes når det legges begrensninger på bilbruk. Fremdeles skjer 70 prosent av hverdagsreisene med bil. Det betyr at det må robuste alternativer på plass. Flere steder innføres det restriksjoner på bruk av bil for at byene skal nå klimamål eller få bedre luft. I 2016 gikk vi sterkt ut mot det varslede dieselforbudet i Oslo og har manet til varsomhet i bruk av beredskapstakster i bomringen. 

Oslo reduserte veikapasiteten på en av de viktigste innfartsårene på grunn av tunellrehabilitering, og NAF var en pådriver for å opprette innfartsparkeringer for å lette folks hverdag. Foreløpig er innfartsparkeringene langs E18 og E6 midlertidige, men vi står på for at dette tilbudet skal gjøres permanent. 

Følger opp Volkswagens «dieselgate»

Vi fulgte utviklingen av «dieselgate» tett gjennom året. I februar annonserte vi at vi gjennomfører tester av de berørte bilenes ytelse sammen med vår tyske søsterorganisasjon, ADAC. De første resultatene av disse testene viser at utbedringene gir ubetydelige endringer i bilenes utslipp, forbruk og egenskaper. På tampen av året ble det klart at godkjenningen av de utbedrede motorene blir forsinket i Tyskland, og dermed også i Norge. Foreløpig er det kun rundt 1/3 av de om lag 100 000 berørte norske bilene som har blitt utbedret. Vi venter at denne saken også vil få mye oppmerksomhet i 2017. 

2017: Et viktig år for samferdsel 

Nasjonal Transportplan for 2018 - 2029 skal legges frem i vår. Dette dokumentet legger rammene for samferdsel i Norge og det er viktig at pengene brukes riktig. Vi har allerede varslet, etter statsbudsjettfremleggelsen sist høst, at det må brukes mer penger på fylkesvei, og at det må komme fortgang i InterCity-utbyggingen. Når det politiske målet er at økt reisebehov på grunn av befolkningsøkning skal tas med kollektiv, sykkel og gange, må politikerne følge opp med penger. 

2017 er valgår, og det blir spennende å se om den neste regjeringen, uavhengig av valør, følger opp samferdselssatsningen vi har sett de siste årene. Uansett vil NAF stå på din side for å sikre gode hverdagsreiser i hele landet, og forutsigbare, forbrukervennlige rammer for transport. 

Denne oppsummeringen viser noen av sakene NAF har jobbet med i løpet av 2016. Det er mye mer vi gjerne skulle trekke frem. Har du spørsmål om hva din lokalavdeling har jobbet med, finner du oversikten over NAFs 71 lokalavdelinger her.