I 2013 utgjorde vedlikeholdsbudsjettet på riksveier rundt en tredel av veibudsjettet. For hver krone til vedlikehold gikk det to kroner til investeringer. I 2020 brukes det dobbelt så mye på investeringer som for sju år siden, mens vedlikeholdsbudsjettet står på stedet hvil: Bare hver femte krone går til vedlikehold.NAF mener denne utviklingen går i feil retning.

Tuneller blir restaurert, men veiene vil forfalle

I statsbudsjettene kan vi ofte lese at etterslepet reduseres. Når vi dykker litt ned i disse tallene, så ser vi at det er opprustning av tunellene som står for den største delen av dette. Tunelloppgraderingene må gjøres i tråd med EUs tunelldirektiv. Utenom tunellene så øker forfallet på riksveiene.

- Dette er for dårlig, sier Skjøstad. - Kvaliteten på veiene våre har mye å si for folks hverdagsreiser. Våre undersøkelser viser at folk først og fremst ønsker vedlikehold av de veiene vi har, sier Skjøstad.

Samtidig mangler det en helhetlig plan for hvordan vedlikeholdet av både riks- og fylkesveinettet skal følges opp i årene som kommer. Den neste Nasjonale Transportplan (NTP) bør bli en vedlikeholdsplan, mener NAF. 

Behovene for opprusting av veinettet er store

Utformingen av veiene har mye å si for trafikksikkerheten og fremkommeligheten for folk. Det mangler både gul midtstripe, «rumlefelt» og midtrekkverk på store deler av veinettet.

- Når nye veier bygges, må de bygges etter visse standarder ut fra hvor mange biler som bruker veien. Det er bra. Men de eksisterende veiene våre har også behov for forbedringer, sier Skjøstad. – For eksempel når trafikken øker, så utløser ikke det nødvendigvis midler til å utbedre veien. Det er bekymringsfullt. Politikerne burde bruke mer energi på å ruste opp og utvikle eksisterende veier.

Møteulykker og utforkjøringer

Det er møte- og utforkjøringsulykker som tar flest liv i trafikken i Norge. På fylkesveiene dominerer utforkjøringsulykker.

- Fylkesveiene er hverdagsveiene, som folk over hele landet bruker til jobb og fritid. Det å sikre svinger, veiskuldre, ha rekkverk og å fjerne steiner og trær langs veien kunne hindret mange dødsulykker. Det er dårlig oversikt over hvor stort behovet for opprustning på disse veiene egentlig er, men vi vet at det er i milliardklassen i alle fylkene, sier Skjøstad.

Etterlyser plan

Våren 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skal utrede en statlig belønningsordning for å ruste opp fylkesveiene. Den skal bygge på at fylkene leverer inn en plan for vedlikehold av sine veier, og at staten kan medfinansiere dette. 

- Det er viktig at dette arbeidet holder frem, slik at man kan få en reell satsning på fylkesveiene, basert på behovene som er der ute, sier Stig Skjøstad.

Les om hvordan vi jobber for trygge skoleveier – barna skal komme vel frem.