I Oslo skal politikere og veimyndigheter bli enige om ny utforming på bomringen i forbindelse med Oslopakke 3. Et av forslagene som foreligger er å opprette nye bomsnitt i tillegg til dagens, blant annet for å begrense trafikken. 

Hver passering må bli billigere

– Vi er enig i at det er på tide å tegne opp kartet over bomsnittene i Oslo på nytt. Oslo har store utfordringer med luftforurensning og vi har forståelse for ønsket om å redusere trafikken i sentrum. Men flere nye bomsnitt må ikke gjøre det så dyrt at det blir begrensninger i folks hverdagsliv, sier Sagedal.

Endringer i bomringen må sees i sammenheng med kollektivtilbudet og muligheten for innfartsparkeringer, slik at folk har gode alternativer til bilen.

Stadig færre bilister kan ikke betale stadig mer bompenger

I forslaget til flere nye bomstasjoner i Oslo er regulering av trafikk hovedmålet. Samtidig er det slik at inntektene fra bomringen utgjør en stor del av finansieringen av Oslopakke 3, noe som også er tilfellet i andre store byer. Men byrådet i Oslo har også en målsetting om å redusere biltrafikken med 20 prosent innen 2020.

- Bompengeandelen i Oslopakke 3 allerede er urimelig høy og bør ikke økes gjennom flere og dyrere bomstasjoner. Det er stadig færre som kjører bil i Oslo, som er det politikerne ønsker. Byrådet kan ikke fortsette å belage seg på at stadig færre bilister skal finansiere utbygginger som skal komme alle trafikanter i byen til gode. Her må politikerne komme med løsninger, sier Sagedal.

Ikke bare Oslo-problem

Bomringer som både skal begrense trafikken og skaffe inntekter, er et regnestykke som i lengden ikke går opp. I Bergen har byrådet allerede foreslått å kutte i samferdselsprosjektene på grunn av at høye bomtakster fører til at færre reiser gjennom bomringen, og dermed lavere inntekter.

- Byene må ha en plan for hvor inntektene skal komme fra når færre kjører bil. Å kutte i investeringene som nettopp skal gjøre hverdagsreisene bedre for alle trafikanter, er ikke en god løsning, sier Sagedal.

Problemet går igjen i flere byer: Alle byene som inngår Bymiljøavtale/ Bypakke-avtale med staten, har som mål i avtalen at biltrafikken ikke skal øke. Dette gjelder blant annet Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund og snart også Tromsø.